Table of Contents:

  1. Hvad står PPP for?
  2. Hvad er PPP doller?
  3. Hvad er BNP pr indbygger?
  4. Hvad er Købekraftsenheder?
  5. Hvor kommer BNP fra?
  6. Hvad afspejler BNP?

Hvad står PPP for?

Formålet med købekraftpariteter (også kaldet Purchasing Power Parities - PPP) er at belyse de relative priser i forskellige lande. De anvendes til internationale realøkonomiske sammenligninger og til opgørelse af prisniveauindeks.

Hvad er PPP doller?

BNP per indbygger i PPP-dollar Når man måler BNP ved hjælp af PPP, tager man ved udregningen hensyn til prisniveauet og købekraften i hvert enkelt land. Enheden som er brugt (en in-ternational dollar) har samme købekraft overfor BNP, som en US dollar har i USA.

Hvad er BNP pr indbygger?

Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet.

Hvad er Købekraftsenheder?

Den købekraftsparitet, der gælder ved omregning fra hver enkelt national valuta til købekraftsenheden, udtrykker det antal enheder i national valuta, der skal til for på tidspunktet »r« i de enkelte medlemslande i Fællesskabet at kunne købe samme mængde varer og tjenester, som kan købes med én købekraftsenhed i ...

Hvor kommer BNP fra?

Termen beskriver så at sige værdien af landets samlede indkomst, der kommer ind gennem investeringer, eksport af varer og offentligt og privat forbrug. BNP dækker over værdien af alle producerede produkter og servicer minus værdien af de allerede producerede varer i det endelige produkt.

Hvad afspejler BNP?

Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for et lands værditilvækst, dvs. værdien af et lands samlede produktion af varer og tjenester minus værdien af de anvendte råstoffer i et bestemt tidsrum, typisk et år. Det er et helt centralt begreb i nationalregnskabet og en af de allervigtigste økonomiske indikatorer.