Table of Contents:

 1. Hvem er omfattet af MiFID II?
 2. Hvad er MiFID i?
 3. Hvad betyder MiFID 2?
 4. Hvad er formålet med MiFID direktivet?
 5. Hvilke områder er omfattet af Investorbeskyttelsesreglerne?
 6. Hvilke investeringsprodukter er omfattet af Investorbeskyttelsesreglerne?
 7. Hvad er hovedpunkterne i MiFID reglerne?
 8. Hvornår trådte MiFID i kraft?
 9. Hvornår er man professionel investor?
 10. Hvad er privat handel med finansielle instrumenter?
 11. Hvornår skal en detailkunde senest have oplysning om risikomærkning af et produkt?
 12. Hvilket af følgende områder er omfattet af Investorbeskyttelsesreglerne?
 13. Hvad er Tredjepartsbetalinger?
 14. Hvad er en professionel investor?

Hvem er omfattet af MiFID II?

Med MiFID II blev det et krav, at virksomheder (undtagen enkeltmandsvirksomheder), foreninger og fonde skal have en LEI-kode (Legal Entity Identifier) for at handle med værdipapirer eller derivater, herunder valutaterminsforretninger, som kan handles på børser eller andre finansielle handelssteder i Europa (EØS).

Hvad er MiFID i?

MiFID og MiFIR står for hhv. Markets in Financial Instruments Directive, MiFID, og Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR. De er hjørnesten i EU's regulering af de finansielle markeder. Reglerne skal beskytte investorer blandt andet ved at gøre markederne gennemsigtige, effektive og robuste.

Hvad betyder MiFID 2?

MiFID II er en forkortelse for ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet dækker over en lang række nye regler på investeringsområdet, der gælder i hele EU.

Hvad er formålet med MiFID direktivet?

MiFID-direktivet (fulde navn Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter) er et EU-direktiv, hvis formål er at styrke beskyttelsen af investorer og at øge konkurrence i handlen med finansielle instrumenter på værdipapirmarkederne.

Hvilke områder er omfattet af Investorbeskyttelsesreglerne?

Generelt taler vi om investorbeskyttelse ved handel med finansielle instrumenter, altså værdipapirer generelt, såsom aktier og obligationer, men også strukturerede produkter, investeringsbeviser, futures, terminer, optioner og lignende finansielle instrumenter.

Hvilke investeringsprodukter er omfattet af Investorbeskyttelsesreglerne?

Alle investeringsprodukter og finansielle instrumenter er omfattet.

Hvad er hovedpunkterne i MiFID reglerne?

MiFID II og MiFIR er et omfattende regelsæt, som skal sikre EU's finansielle markeders sikkerhed og effektivitet – og forstærke investorbeskyttelsen. Alle investeringsprodukter og finansielle instrumenter er omfattet.

Hvornår trådte MiFID i kraft?

I 2018 trådte den fælles europæiske regulering om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) i kraft i EU. Direktivet indeholder en lang række regler på investeringsområdet, og direktivet er udformet på baggrund af erfaringerne fra den globale finanskrise og EU-landenes forpligtelser under G20-samarbejdet.

Hvornår er man professionel investor?

Du er fx professionel kunde, når du ikke er godkendt modpart og skal have tilladelse eller underkastes regulering for at virke på de finansielle markeder, eller hvis du som stor virksomhed opfylder to ud af følgende tre krav: Balancesum 20 mio. EUR. Nettoomsætning 40 mio.

Hvad er privat handel med finansielle instrumenter?

Generelt taler vi om investorbeskyttelse ved handel med finansielle instrumenter, altså værdipapirer generelt, såsom aktier og obligationer, men også strukturerede produkter, investeringsbeviser, futures, terminer, optioner og lignende finansielle instrumenter.

Hvornår skal en detailkunde senest have oplysning om risikomærkning af et produkt?

Er der tale om en situation, hvor en detailkunde har indgået aftale om at modtage rådgivning over telefo- nen, skal oplysningerne om risikomærkning gives til kunden senest på tidspunktet for ordreafgivelsen.

Hvilket af følgende områder er omfattet af Investorbeskyttelsesreglerne?

Generelt taler vi om investorbeskyttelse ved handel med finansielle instrumenter, altså værdipapirer generelt, såsom aktier og obligationer, men også strukturerede produkter, investeringsbeviser, futures, terminer, optioner og lignende finansielle instrumenter.

Hvad er Tredjepartsbetalinger?

Tredjepartsbetalinger er betalinger, som pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl. modtager fra tredjeparter, i form af f. eks. gebyrer, provisioner eller andre penge- og naturalieydelser (inducements).

Hvad er en professionel investor?

Du er fx professionel kunde, når du ikke er godkendt modpart og skal have tilladelse eller underkastes regulering for at virke på de finansielle markeder, eller hvis du som stor virksomhed opfylder to ud af følgende tre krav: Balancesum 20 mio. EUR. Nettoomsætning 40 mio.