Table of Contents:

  1. Kan jern opløses i vand?
  2. Er jernklorid farligt?
  3. Kan jern opløses i fortyndet svovlsyre?
  4. Hvorfor bruger man redoxreaktioner?
  5. Hvad kan opløse jern?

Kan jern opløses i vand?

Jern(II)forbindelser indeholder i vandige opløsninger den næsten farveløse jern(II)aquaion, Fe(H2O)62+ (i forkortet form Fe2+), der er et mildt reduktionsmiddel, hvilket medfører, at salte med stærkt oxiderende ioner som fx nitritionen, NO2-, ikke kan eksistere.

Er jernklorid farligt?

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

Kan jern opløses i fortyndet svovlsyre?

For at få jern ud i en vandig opløsning, bliver vi nødt til at omdanne jern-atomerne, Fe(s), til jern-ioner, Fe2+. Dette gør vi ved at tilsætte en svovlsyre-opløsning til vores ståluld, typisk 50 mL 2M H2SO4.

Hvorfor bruger man redoxreaktioner?

Redoxreaktioner er alle kemiske reaktioner hvor atomer får deres oxidationstrin ændret. I redoxreaktioner ses dette ofte som en overførsel af elektroner fra et stof til et andet. Andre gange ses redoxprocessen blot som en ændring i antallet af elektroner, der omgiver et atom eller gruppe af atomer.

Hvad kan opløse jern?

For at få jern ud i en vandig opløsning, bliver vi nødt til at omdanne jern-atomerne, Fe(s), til jern-ioner, Fe2+. Dette gør vi ved at tilsætte en svovlsyre-opløsning til vores ståluld, typisk 50 mL 2M H2SO4.