Table of Contents:

 1. Hvilken kilde er interviewet?
 2. Hvad kendetegner et godt interview spørgsmål?
 3. Kan man analysere et interview?
 4. Hvad er research interview?
 5. Hvad er et semi struktureret interview?
 6. Hvordan er et interview bygget op?
 7. Hvordan laver man et interview i en artikel?
 8. Hvad er et skriftligt interview?
 9. Hvordan henviser man til transskribering?
 10. Hvordan henviser man til interview?
 11. Hvor mange skal man interviewe?
 12. Hvad kendetegner et interview?
 13. Hvad bør intervieweren overveje før et interview gennemføres?
 14. Hvad er et Erfaringsinterview?
 15. Hvordan bøjer man interview?

Hvilken kilde er interviewet?

Et interview giver ny viden, men først skal man have fat i den rette kilde. Skal det være en erfaringskilde eller en ekspert? Uanset kildetype så kræver interviewet planlægning og gode interviewspørgsmål.

Hvad kendetegner et godt interview spørgsmål?

Konkrete spørgsmål giver dybere indblik Hvad mener jeg med at spørge konkret? handler om interviewpersonernes oplevelser og erfaringer, og hvad de tænker om dem. tager afsæt i interviewpersonernes egen adfærd, og som lægger op til at blive besvaret fra interviewpersonernes eget perspektiv.

Kan man analysere et interview?

ANALYSE. En grundig analyse af interviewdata kræver i første omgang, at de enkelte interviews foreligger i tekstform, så man kan danne sig et overblik over forskelle og ligheder i respondenternes holdninger, forestillinger osv.

Hvad er research interview?

I mange artikler finder man små interviews med personer, som enten er indblandet i en begivenhed - eller som har en holdning til den. Interviewet bruges her som en del af den research, som journalisten foretager for at dække en begivenhed fra flere synsvinkler.

Hvad er et semi struktureret interview?

Semistrukturerede interviews, hvor intervieweren støtter sig til en interviewguide. Interviewet omhandler nogle på forhånd givne tematikker eller overordnede spørgsmål, men der er plads til at gå i andre retninger. Semistrukturerede interviews er den "klassiske" interviewform.

Hvordan er et interview bygget op?

Et interview kan bestå af lukkede spørgsmål (fx ja/nej), så de minder om et spørgeskema (se survey), men oftest vil et interview bestå af relativt få, men åbne spørgsmål, som respondenten kan give sig god tid til at besvare med egne ord (det kvalitative interview).

Hvordan laver man et interview i en artikel?

Artiklen kan fx starte med at beskrive:
 1. baggrundsviden om personen, der skal interviewes. Hvem er det?
 2. hvordan det er at mødes med personen der skal interviewes.
 3. hvad emnet og formålet er med interviewet.
 4. hvor journalisten og personen er. Fx miljøbeskrivelse, stemning, dufte osv.

Hvad er et skriftligt interview?

Enten som en serie af asynkrone mailudvekslinger mellem interviewer og interviewperson, eller også ved at interviewpersonen får alle spørgsmål i én mail. I et rent e-mailinterview taler interviewer og interviewperson ikke sammen, men kommunikerer udelukkende skriftligt.

Hvordan henviser man til transskribering?

Når du henviser til et interview skal du ifølge APA-standarden tage følgende spørgsmål til overvejelse: Er interviewet del af bilagene? Hvis det er tilfældet kan du henvise til bilagene. Her kan APA-standarden ikke appliceres fordi bilag ikke indgår i litteraturlisten.

Hvordan henviser man til interview?

Når man refererer til personlig kommunikation såsom e-mails, telefonsamtaler og interviews, som ikke kan genfindes af andre, skal man referere til materialet i teksten, men undlade at notere materialet i litteraturlisten (American Psychological Association, 2010, s. 179).

Hvor mange skal man interviewe?

Note: Der er ikke nogen fast regel for, hvor mange informanter man har til gruppeinterviews eller fokusgruppeinterviews. Flere lærerbøger i kvalitativ metode anbefaler mellem 4-8 informanter. Intervieweren spiller en vigtig rolle i interviewet, som den der sikrer, at interviewet bidrager med den viden der er tilsigtet.

Hvad kendetegner et interview?

Et interview er en planlagt samtale, hvor en person (intervieweren) stiller en eller flere personer et eller flere spørgsmål. Interviews bruges tit i medierne. Det kan fx være i en avisartikel eller i et nyhedsindslag. Ofte vil et interview dreje sig om den interviewedes viden om eller holdning til et bestemt emne.

Hvad bør intervieweren overveje før et interview gennemføres?

Det har et konkret formål, som på forhånd er fastlagt. Intervieweren stiller spørgsmål og lytter aktivt til informantens (interviewpersonens) svar og fortællinger. Det er interviewerens opgave at guide samtalen og sikre, at informanten forstår spørgsmålene og besvarer dem fyldestgørende.

Hvad er et Erfaringsinterview?

Erfaringsinterviewet er det mest basale journalistiske interview, for eksempel et øjenvidnes fortælling om, hvad han eller hun så, hørte, tænkte og følte. Ekspertinterviewet har til formål enten at præsentere eller underbygge de faktuelle forhold, som journalisten præsenterer i sin fortælling.

Hvordan bøjer man interview?

Bøjning af interview som udsagnsord
 • infinitiv: (to) interview.
 • Nutid: interview / interviews.
 • Datid: interviewed.
 • Førnutid: (have) interviewed.