Table of Contents:

 1. Hvad er en kapitalinteresse?
 2. Hvad er regnskabsklasse B?
 3. Hvornår er der tale om en tilknyttet virksomhed?
 4. Hvad er karakteristisk ved et årsregnskab?
 5. Hvilke virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven?
 6. Hvad er indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder?
 7. Hvad er indtægter af kapitalandele?
 8. Hvad forstås ved en Ledelsespåtegning?
 9. Hvad er Kostprismetoden?
 10. Er søsterselskaber tilknyttede?
 11. Hvornår er man en mikrovirksomhed?
 12. Hvad er hoved og nøgletalsoversigt?
 13. Hvad er Gæld til tilknyttede virksomheder?
 14. Hvad består årsregnskab?
 15. Hvad er en resultatopgørelse?

Hvad er en kapitalinteresse?

Årsregnskabsloven definerer i bilag 1 en kapitalinteresse således: "En virksomheds eller en virksomhed og dennes dattervirksomheders ret over egenkapital i en anden virksomhed, når formålet med besiddelsen er at fremme virksomhedens egne aktiviteter gennem en varig tilknytning til den anden virksomhed.

Hvad er regnskabsklasse B?

De virksomheder der er placeret i regnskabsklasse B, omfatter virksomheder med begrænset hæftelse. Ex anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde, virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Hvornår er der tale om en tilknyttet virksomhed?

Kapitalandele i virksomheder med en ejerandel på 20 % eller mere. Er der tale om en ejerandel (andel af stemmerne) i niveauet 20 – 50 %, er der tale om en associeret virksomhed. Repræsenterer ejerandelen mere end 50 % af stemmerne, er der tale om en dattervirksomhed.

Hvad er karakteristisk ved et årsregnskab?

Dit årsregnskab giver dig et overblik over din virksomheds økonomi, fx din virksomheds indtægter, udgifter, formue, pengestrømme, Det hjælper dig altså med at se, hvordan din virksomheds økonomi har det - fx kan du se, om du har overskud eller underskud.

Hvilke virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven?

Hvem er omfattet af årsregnskabsloven? Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er underlagt loven om årsregnskab. Både store og små virksomheder skal altså leve op til kravene for udførelsen af deres årsregnskab.

Hvad er indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder?

1) Indtægter af kapitalandele Har holdingselskabet både kapitalandele i tilknyttede og i associerede virksomheder, skal indtægten specificeres i en note eller i resultatopgørelsen på hver af de to typer. Også i balancen skal præsentationen af kapitalandelene specificeres på de to typer.

Hvad er indtægter af kapitalandele?

Kapitalandele i, tilgodehavender hos eller gæld til kapitalinteresser opføres som særskilte poster i balancen. Klassifikation i resultatopgørelsen Indtægter opføres under ”Indtægter af andre kapitalandele, der er anlægsak- tiver” eller under ”Andre finansielle indtægter” (omsætningsaktiv).

Hvad forstås ved en Ledelsespåtegning?

Ledelsespåtegningen er en erklæring fra ledelsens side om, hvorvidt: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav. Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt en eventuel pengestrømsopgørelse.

Hvad er Kostprismetoden?

Hvis der ikke er indikationer på værdiforringelse, er kostprismetoden rimelig enkel at anvende til indregning og måling af kapitalandele. Blot skal man være opmærksom på, at modtaget udbytte ikke umiddelbart kan videreudloddes.

Er søsterselskaber tilknyttede?

Mellemværender med tilknyttede virksomheder Omfatter mellemværender med egne datter- og datter-datter-virksomheder, mellemværender med modervirksomheder i alle niveautrin samt mellemværender med disses dattervirksomheder, hvoraf nogle kan være virksomhedens søstervirksomheder.

Hvornår er man en mikrovirksomhed?

En balancesum på 2,7 mio. kr. En nettoomsætning på 5,4 mio. kr.

Hvad er hoved og nøgletalsoversigt?

Der skal medtages de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige og relevante for, at regnskabslæseren kan danne sig et indtryk af udviklingen i virksomheden. Relevante nøgletal vil ofte være overskudsgrad, soliditetsgrad, afkast af investeret kapital (ROIC) og egenkapitalforrentning.

Hvad er Gæld til tilknyttede virksomheder?

Tilgodehavender og gæld til henholdsvis associerede og tilknyttede virksomheder skal præsenteres særskilt i balancen. Det gælder også løbende samhandelsmellemværender, som i bogføringen ofte kan være placeret under enten varedebitorer eller leverandørgæld.

Hvad består årsregnskab?

Årsregnskab (en resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, herunder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, en pengestrømsopgørelse samt en opgørelse over bevægelser i egenkapitalen) og eventuelt koncernregnskab. Hoved- og nøgletalsoversigt. Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning.

Hvad er en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse er en virksomheds eller forenings driftsregnskab. Det er en opgørelse over virksomhedens omsætning og omkostninger i forbindelse med driften og viser virksomhedens status.