Table of Contents:

 1. Hvad kan der gøres for at ændre produktiviteten?
 2. Hvordan måler man virksomheders produktivitet?
 3. Hvorfor stiger produktiviteten?
 4. Hvordan kan man påvirke produktiviteten?
 5. Hvordan kan en virksomhed forbedre produktiviteten?
 6. Hvad er øget produktivitet?
 7. Hvad er produktivitet?
 8. Hvad er forskellen på produktivitet og effektivitet?
 9. Hvad er en virksomheds konkurrenceevne?
 10. Hvad er produktivitet og hvorfor er en vækst i produktivitet vigtig for økonomien?
 11. Hvordan kan man øge konkurrenceevnen?
 12. Hvordan går det med Danmarks konkurrenceevne?
 13. Hvordan er Danmarks produktivitet?
 14. Hvad forstås ved produktivitet i et erhverv?
 15. Hvad forstås ved et lands konkurrenceevne?

Hvad kan der gøres for at ændre produktiviteten?

Øget konkurrence, et godt miljø for innovation, et velfungerende uddannelsessystem, god infrastruktur og gode forhold for erhvervslivet er nogle af de ting, som økonomer mener kan være med til at hæve produktiviteten igen.

Hvordan måler man virksomheders produktivitet?

Produktivitet er en økonomisk måling af output pr. enhed input. Input inkluderer arbejdskraft og kapital, hvor output typisk måles ved samlet produktion.

Hvorfor stiger produktiviteten?

Produktiviteten kan også øges ved at tage nye teknologi- er i brug, organisere arbejdet bedre og udvikle medarbejdernes kompetencer gennem uddannelse mv. Samtidig med at produktiviteten er steget, er der sket en stor stigning i beskæftigelsen. Fra voksede beskæftigelsen med over 250.000 personer.

Hvordan kan man påvirke produktiviteten?

Den økonomiske politik kan påvirke produktiviteten via en lang række kanaler. Indretningen af skattesystemet påvirker eksempelvis virk- somhedernes tilskyndelse til at investere i ny teknologi og lønmod- tagernes tilskyndelse til at opkvalificere sig og til at søge efter bedre aflønnede stillinger.

Hvordan kan en virksomhed forbedre produktiviteten?

En forbedret produktivitet betyder, at man gør mere med den samme mængde ressourcer. At have bedre faciliteter i forbindelse med eksempelvis en avanceret moderne teknologi, konferenceudstyr, on-site service, ergonomiske møbler, salgsautomater med sunde snacks osv. kan hjælpe medarbejderne med at forblive engagerede.

Hvad er øget produktivitet?

Højere produktivitet betyder en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i virksomhedernes produktion af varer og tjenester. Det giver en højere værdi per arbejdstime og dermed mulighed for højere indtjening og bedre konkurrenceevne. Der er meget stor forskel på produktivitetsudviklingen mellem virksomheder.

Hvad er produktivitet?

Produktivitet, mål for udnyttelse af indsatsen, fx arbejdskraft, i en produktionsproces. Ved produktion af en enkelt vare med et enkelt input kan produktiviteten udtrykkes ved gennemsnitsproduktet, dvs. output pr. enhed input.

Hvad er forskellen på produktivitet og effektivitet?

Produktivitet måler på udbyttet af den værdi, som den enkelte indsats giver, hvor effektivitet måler på, det du når og præsterer på en given indsats.

Hvad er en virksomheds konkurrenceevne?

Konkurrenceevne. Evnen hos et lands virksomheder til at konkurrere på verdensmarkedet, dvs. sælge eksportvarerne billigt således at markedsandelen kan øges.

Hvad er produktivitet og hvorfor er en vækst i produktivitet vigtig for økonomien?

Den domine- rende årsag til denne stigning har været vedvarende forbedringer af produktiviteten i dansk økonomi. Produktivitet betegner effektiviteten i en produktionsproces. Forenklet sagt er begrebet et udtryk for, hvor meget værditilvækst produktionsprocessen frembringer i forhold til mængden af input.

Hvordan kan man øge konkurrenceevnen?

Ønsker man at forbedre konkurrenceevnen på kort sigt, kan det principielt opnås ved at styrke produktiviteten eller ved at reducere omkostningerne.

Hvordan går det med Danmarks konkurrenceevne?

Danmark er nummer tre i verden på konkurrenceevne. Det er én placering dårligere end sidste år. Det viser en ny opgørelse fra det internationale Institute for Management Developments (IMD). - Vi har en lang række styrkepositioner, som sikrer en dansk topplacering for andet år i træk.

Hvordan er Danmarks produktivitet?

Siden 1995 er arbejdsproduktiviteten i Danmark, målt ved BNP pr. præsteret time, steget med i alt 11 pct., jf. figur 2. I samme periode er produktiviteten i Tyskland steget med 22 pct., mens Sverige og USA har oplevet produktivitetsvækst på henholds- vis 34 og 38 pct.

Hvad forstås ved produktivitet i et erhverv?

Produktivitet er et mål for, hvor god en virksomhed eller et land er til at udnytte eksisterende eller til rådighed værende ressourcer. ...

Hvad forstås ved et lands konkurrenceevne?

Evnen hos et lands virksomheder til at konkurrere på verdensmarkedet, dvs. sælge eksportvarerne billigt således at markedsandelen kan øges. Konkurrenceevnen er høj, hvis omkostningsniveauet er lavt, dvs. hvis især lønningerne (men principielt også renten) ligger på et lavt niveau.