Table of Contents:

 1. Kan man arbejde uden ansættelseskontrakt?
 2. Hvad sker der hvis man ikke har en ansættelseskontrakt?
 3. Kan jeg sige op inden jeg er startet?
 4. Hvornår er man fastansat?
 5. Hvad er en løsarbejder?
 6. Hvornår er arbejdsgiveren forpligtet til at udarbejde et ansættelsesbevis?
 7. Kan jeg sige op uden kontrakt?
 8. Hvornår skal man senest have en kontrakt?
 9. Hvad skal man huske i opsigelsen af en medarbejder?
 10. Kan man sige op fra dags dato?
 11. Hvad vil det sige at være månedslønnet?
 12. Hvornår skal man have en kontrakt?
 13. Hvad er beskæftigelseskravet?
 14. Hvad er beskæftigelseskravet sygedagpenge?
 15. Hvilke regler findes der for ansættelsesaftaler?

Kan man arbejde uden ansættelseskontrakt?

Hvis du er lønmodtager, har været ansat i 30 dage og du arbejder 8 timer i gennemsnit om ugen, har du krav på en ansættelseskontrakt/ansættelsesbevis. Der er intet til hinder for, at en aftale om ansættelse aftales mundtligt. Du har forsat de samme rettigheder, som hvis du havde et skriftligt ansættelsesbevis.

Hvad sker der hvis man ikke har en ansættelseskontrakt?

Hvis din arbejdsgiver glemmer, nægter eller ignorerer dine forespørgsler om at få en ansættelseskontrakt, er det i strid med ansættelsesbevisloven. Har du ikke fået en fysisk ansættelseskontrakt senest én måned efter, du blev ansat, har du krav på godtgørelse. Godtgørelsen er som udgangspunkt op til 5.000 kroner.

Kan jeg sige op inden jeg er startet?

Ja, medarbejderen kan godt opsige jobbet før hun tiltræder. Men når kontrakten er underskrevet er hun forpligtet til at tiltræde stillingen og arbejde i den periode som hendes opsigelsesvarsel løber. og her skal man være opmærksom på at varsel først starter når tiltrædelsen er sket.

Hvornår er man fastansat?

Ansat som timelønnet Hvis du er timelønnet i mere end en måned hos en offentlig arbejdsgiver, har du ret til at blive fastansat med ansættelsesbrev og de rettigheder, der følger med, uanset dit ugentlige timetal.

Hvad er en løsarbejder?

Ved løsarbejdere forstås personer med kortvarige eller tilfældige arbejdsforhold, hvor ansættelsens ophør som regel er aftalt på forhånd. En løsarbejder betragtes kun som ansat i de perioder, hvor pågældende faktisk er i beskæftigelse hos arbejdsgiveren. Dermed er der ikke tale om en uafbrudt, løbende ansættelse.

Hvornår er arbejdsgiveren forpligtet til at udarbejde et ansættelsesbevis?

Hvis din medarbejder skal være ansat i mere end 1 måned og med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer i gennemsnit, er det et lovkrav, at du udleverer et ansættelsesbevis. De forskellige indholds- og formkrav, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, fremgår af ansættelsesbevisloven.

Kan jeg sige op uden kontrakt?

Hvis medarbejderen ikke anses for en funktionær, vil opsigelsesvarslet som udgangspunkt være det, der fremgår af ansættelseskontrakten og gælde for både medarbejderen og arbejdsgiveren. Opsigelsesvarslet kan altså som udgangspunkt frit aftales mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

Hvornår skal man senest have en kontrakt?

Vi anbefaler, at du har din kontrakt på plads, før du starter i dit nye job. Hvis du skifter job, så anbefaler vi også, at du får din kontrakt, inden du siger dit nuværende job op. Men du har faktisk først krav på at få den seneste en måned efter, at du er startet på jobbet.

Hvad skal man huske i opsigelsen af en medarbejder?

Mange medarbejdere er underlagt funktionærloven, en kollektiv overenskomst e.l., hvor det er et krav, at opsigelsen af medarbejderen skal være sagligt begrundet. Eksempelvis foreskriver Funktionærlovens § 2b, at en opsigelse skal være sagligt begrundet, såfremt medarbejderen har været ansat i minimum ét år.

Kan man sige op fra dags dato?

Som arbejdstager kan man sige op fra dag til dag, medmindre man har aftalt andet - fx. 14 dages varsel. I prøvetiden er du derfor frit stillet (til gengæld også uden løn) den dag, du siger op.

Hvad vil det sige at være månedslønnet?

Du har ret til at komme på månedsløn, hvis: du har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen, og du er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse. Men du skal være sikker på, at det alt i alt er en fordel for dig. Ansættelse på månedsløn kan have konsekven- ser for udbetaling af SU eller dagpenge.

Hvornår skal man have en kontrakt?

Du skal have en skriftlig kontrakt, hvis du har været ansat i mere end én måned, og du arbejder mere end 8 timer om ugen. Vi anbefaler, at du har din kontrakt på plads, før du starter i dit nye job.

Hvad er beskæftigelseskravet?

Har du en gyldig dagpengeret – eller har du timer sparet op på din beskæftigelseskonto – skal du opfylde et arbejdskrav i timer. Det vi kalder et beskæftigelseskrav. Du skal have arbejdet 1.924 timer (1.258 timer, hvis du er deltidsforsikret) for at opfylde beskæftigelseskravet.

Hvad er beskæftigelseskravet sygedagpenge?

Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du opfylder et af følgende beskæftigelseskrav: Du er i beskæftigelse og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været i beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Hvilke regler findes der for ansættelsesaftaler?

Krav til indhold i ansættelseskontrakten
 • Virksomhedens og medarbejderens navn og adresse.
 • Arbejdsstedets beliggenhed.
 • Angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori eller beskrivelse af arbejdet.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt (ved tidsbegrænset ansættelse: oplysning om forventet varighed)