Table of Contents:

 1. Hvordan arbejder EU Kommissionen?
 2. Hvilken institution i EU har til opgave at håndhæve EU-lovgivning ift medlemslandene?
 3. Hvilke beføjelser har kommissionsformanden?
 4. Hvordan arbejder EU Domstolen mere konkret?
 5. Hvad vil det sige at være europæer?
 6. Hvem varetager den udøvende magt i EU?
 7. Hvem kan vedtage love i EU?
 8. Kan en forordning ændres ved et direktiv?
 9. Hvilken af institutionerne Domstolen Parlamentet Rådet eller kommissionen har efter din opfattelse mest magt?
 10. Hvad er nærhedsprincippet?
 11. Hvilken af institutionerne Domstolen Parlamentet Rådet eller Kommissionen har efter din opfattelse mest magt?
 12. Hvad er EU Domstolens opgaver?
 13. Hvordan er EU bygget op?
 14. Hvilken begrundelse har statslederne i Europa for deres magt i dag?
 15. Hvilken af institutionerne har mest magt?

Hvordan arbejder EU Kommissionen?

Europa-Kommissionen er Unionens »udøvende organ«. Den forvalter Unionens politikker og budget og sikrer, at medlemsstaterne anvender EU-retten korrekt. Europa-Kommissionen er EU's »udøvende organ«.

Hvilken institution i EU har til opgave at håndhæve EU-lovgivning ift medlemslandene?

Kommissionen er ansvarlig for at overvåge, om EU-lovgivningen gennemføres korrekt og rettidigt. I den egenskab kaldes Kommissionen for "traktaternes vogter".

Hvilke beføjelser har kommissionsformanden?

Kommissionsformanden har dog eneret på tildelingen af porteføljer, og er generelt mere tilbøjelig til at tildele magtfulde porteføljer til de EU-kommissærer, som han finder mest talentfulde.

Hvordan arbejder EU Domstolen mere konkret?

Domstolen er EU's dømmende magt og har det sidste ord i spørgsmål om, hvordan medlemslandene skal fortolke EU-retten – altså EU's traktater og EU-lovgivning. EU-Domstolen arbejder med forskellige typer søgsmål. Domstolen skal sikre, at EU's medlemslande overholder, fortolker og anvender EU-retten på samme måde.

Hvad vil det sige at være europæer?

Europæere er Europas indbyggere. I øst har Europa en geografisk grænse ved Uralbjergene, men den kulturelle grænse er ikke præcist defineret.

Hvem varetager den udøvende magt i EU?

Europa-Kommissionen. Kommissionen er EU's udøvende magt. Den foreslår ny lovgivning og kontrollerer, om medlemslandene overholder gældende love og regler.

Hvem kan vedtage love i EU?

Langt de fleste EU-love vedtages i fællesskab af Parlamentet og Rådet, men i særlige tilfælde kan en enkelt EU-institution vedtage dem alene. EU-landenes nationale parlamenter høres om alle Kommissionens forslag, og hvis der skal foretages ændringer i EU-traktaterne, skal det vedtages enstemmigt af alle EU-landene.

Kan en forordning ændres ved et direktiv?

Det er nemlig meget almindeligt at dele af forordninger og direktiver bliver ændret i årenes løb, for at følge med tiden. Hvis dette sker med en tilvalgt retsakt, vil Danmark altså selv kunne bestemme om ændringen skal gælde.

Hvilken af institutionerne Domstolen Parlamentet Rådet eller kommissionen har efter din opfattelse mest magt?

Kommissionen er en af EU's vigtigste institutioner, og var – før Lissabontraktaten gav Europa-Parlamentet endnu mere magt i beslutningsproceduren – også den mest magtfulde. Kommissionen består af 28 kommissærer, én fra hvert medlemsland. Kommissærerne bliver udpeget af deres medlemsland for en periode på fem år.

Hvad er nærhedsprincippet?

Nærhedsprincippet skal sikre, at de politiske beslutninger i EU altid træffes så tæt på borgerne som muligt. Nærhedsprincippet indebærer, at EU kun må handle, når det er bedre at gennemføre lovgivning på EU-plan end på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

Hvilken af institutionerne Domstolen Parlamentet Rådet eller Kommissionen har efter din opfattelse mest magt?

Kommissionen er en af EU's vigtigste institutioner, og var – før Lissabontraktaten gav Europa-Parlamentet endnu mere magt i beslutningsproceduren – også den mest magtfulde. Kommissionen består af 28 kommissærer, én fra hvert medlemsland. Kommissærerne bliver udpeget af deres medlemsland for en periode på fem år.

Hvad er EU Domstolens opgaver?

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) fortolker EU's lovgivning for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande, og afgør retstvister mellem nationale regeringer og EU's institutioner.

Hvordan er EU bygget op?

EU er et enormt system, der er bygget op af forskellige institutioner. EU's vigtigste institutioner er Ministerrådet, Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og EU-Domstolen. Hver institution har sin egen rolle og opgave.

Hvilken begrundelse har statslederne i Europa for deres magt i dag?

Europa-Parlamentet er i dag en meget magtfuld aktør i EU. EU-landenes regeringer har styrket Parlamentets beføjelser betydeligt over en årrække. Det skyldes navnlig et krav om at gøre EU mere demokratisk og åbent. Europa-Parlamentet er især styrket, fordi det i stigende grad vedtager EU-love sammen med Ministerrådet.

Hvilken af institutionerne har mest magt?

Hvad er Kommissionen? Kommissionen er en af EU's vigtigste institutioner, og var – før Lissabontraktaten gav Europa-Parlamentet endnu mere magt i beslutningsproceduren – også den mest magtfulde. Kommissionen består af 28 kommissærer, én fra hvert medlemsland.