Table of Contents:

 1. Hvad hjælper en kontaktperson med?
 2. Hvem kan blive kontaktperson?
 3. Hvad er en støtte kontaktperson?
 4. Hvordan får man en kontaktperson?
 5. Hvad laver en støttekontaktperson?
 6. Hvem afholder udgifterne til de støtte -/ kontaktpersoner som kommunen sørger for efter SEL 99?
 7. Kan præsten være kontaktperson?
 8. Hvordan bliver man støtteperson?
 9. Hvad er en paragraf 85?
 10. Hvordan får man en støttekontaktperson?
 11. Hvad er særlige sociale problemer?
 12. Hvad hedder den fagperson der tildeler borgeren hjælp til personlig pleje Praktisk hjælp?
 13. Hvem kan tilbydes personlig pleje ifølge serviceloven 83?
 14. Hvad er en 99?
 15. Hvilken lovgivning skal kommunens kvalitetsstandarder serviceniveau overholde og hvad er kriteriet for at modtage hjælpen?

Hvad hjælper en kontaktperson med?

Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at komme godt videre i uddannelse eller job. Den unge følges af kontaktpersonen i overgangen mellem grund- skole og uddannelse, mellem uddannelser eller mellem uddannelse og job for at sikre, at den unge oplever sammenhæng og kontinuitet i indsatsen.

Hvem kan blive kontaktperson?

En kontaktperson er et støttetilbud til et barn eller en ung i alderen 12-22 år. Tilbuddet er iværksat efter servicelovens § 52, stk.

Hvad er en støtte kontaktperson?

En støtte-kontaktperson kan hjælpe dig, hvis du har særlige problemer og få iværksat den støtte, der kan få dit liv på rette spor igen. Formålet med en støtte- og kontaktperson er primært at du kan opnå og bevare sociale kontakter og bryde social isolation.

Hvordan får man en kontaktperson?

Hvordan får jeg en støtte- og kontaktperson? Ønsker du at modtage socialpædagogisk støtte i eget hjem, skal du henvende dig til din sagsbehandler. Bliver du godkendt til støtte efter § 85, sendes ansøgningen videre til støtte- og kontaktpersonordningen, der derefter kontakter dig for et visiterende besøg.

Hvad laver en støttekontaktperson?

En støttekontaktperson er en person, der kan yde støtte, råd og vejledning for unge, der har særlige behov herfor eller for hele familien.

Hvem afholder udgifterne til de støtte -/ kontaktpersoner som kommunen sørger for efter SEL 99?

Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til støtte- og kontaktpersoner, jf. servicelovens § 173.

Kan præsten være kontaktperson?

Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af præsterne og et af de valgte medlemmer. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til kontaktperson. Valget har virkning for 1 år ad gangen.

Hvordan bliver man støtteperson?

Du kan blive ulønnet frivillig støtteperson, og i nogle tilfælde kan du blive § 54 støtteperson til forældre til anbragte børn og få vederlag for at være støtteperson. En § 54 støtteperson bevilliges af kommunen, som betaler vederlaget. Støttepersonen er gratis for forældrene.

Hvad er en paragraf 85?

Lovgivningsgrundlag Lov om social service, §85. Ifølge serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale færdigheder.

Hvordan får man en støttekontaktperson?

Hvordan får du en støttekontaktperson? Når du søger om at få en støttekontaktperson, er det kommunen, der vurderer, om du har behov for en. Kommunen kan faktisk også vurdere, om din familie også har brug for en støttekontaktperson i sin hverdag – det er altså ikke udelukkende kun for børn og unge.

Hvad er særlige sociale problemer?

Særlige sociale problemer kan fx være misbrug og hjemløshed, der fører til, at borgeren ikke er i stand til at benytte sig af samfundets tilbud og muligheder. Der skal være tale om, at borgerens livsudfoldelse er begrænset i et sådant omfang, at han/hun ikke kan leve et liv på lige fod med andre.

Hvad hedder den fagperson der tildeler borgeren hjælp til personlig pleje Praktisk hjælp?

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. XX.

Hvem kan tilbydes personlig pleje ifølge serviceloven 83?

Efter servicelovens § 83 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Hvad er en 99?

Hvad er lovgrundlaget for standarden Serviceloven § 99 Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Hvilken lovgivning skal kommunens kvalitetsstandarder serviceniveau overholde og hvad er kriteriet for at modtage hjælpen?

Serviceloven § 1, stk. I forbindelse med den konkrete og individuelle vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte skal kommunen således også vurdere, om borgerens behov nødvendiggør, at kommunen fraviger det generelle vejledende serviceniveau, som den har fastlagt.