Table of Contents:

  1. Hvad er forpligtelser i alt?
  2. Hvad er de vigtigste aktiver i en virksomhed?
  3. Hvordan beregner man aktiver i alt?
  4. Hvilke dele er passiverne i balancen opdelt i?
  5. Hvad er forpligtelser regnskab?
  6. Hvad indgår i aktiver?
  7. Hvad er en egenkapitalopgørelse?
  8. Hvad fortæller passiver?

Hvad er forpligtelser i alt?

Hensatte forpligtelser, hvilket er et beløb, der bliver sat ind i regnskabet til en fremtidig forpligtelse eller omkostning. Det kan eksempelvis være virksomhedens tab, pension, fratrædelsesomkostninger, omstruktureringsforpligtelser osv. Gældsforpligtelser, hvilket er gæld/penge, som virksomheden skylder væk.

Hvad er de vigtigste aktiver i en virksomhed?

Aktiver er alt hvad en virksomhed ejer, der har en værdi, og som veksles til likvide beholdninger. Det kan dog godt være penge på bankkontoen, men det kan derudover også være alt fra aktier, kontorartikler, computere til bygninger.

Hvordan beregner man aktiver i alt?

En virksomheds totale aktiver er lig alle omsætningsaktiverne og anlægsaktiverne. Dens totale passiver er alle kortfristede og langfristede gældsforpligtelser. For at beregne virksomhedens egenkapital lægger man værdierne for de totale omsætningsaktiver og anlægsaktiver sammen.

Hvilke dele er passiverne i balancen opdelt i?

Passiver er en del af balancen, der altid skal opdeles aktiver og passiver. Passiverne består af tre dele – hhv. egenkapital, hensatte forpligtigelser og gældsforpligtigelser.

Hvad er forpligtelser regnskab?

En hensat forpligtelse, tidligere benævnt som en hensættelse, er et beløb som man sætter af i et regnskab til en fremtidig, sandsynlig men usikker omkostning eller forpligtelse. ... Hensatte forpligtelser indregnes i balancen og omkostningsføres i resultatopgørelsen.

Hvad indgår i aktiver?

Aktiver er en virksomheds ejendele og dermed de formuegenstande, som tilfører virksomheden økonomisk værdi. En virksomheds aktiver er således dens formue og/eller de genstande, som virksomheden kan omsætte til penge – aktiverne kan derfor være alt fra kontante beholdninger til dens varelager.

Hvad er en egenkapitalopgørelse?

Egenkapitalen er selskabets aktiver, fratrukket alle forpligtigelser, det vil sige hensættelser og gæld. Egenkapitalen består af forskellige dele, der bliver opgjort hvert år i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. Der udarbejdes en såkaldt egenkapitalopgørelse.

Hvad fortæller passiver?

Hvad er forskellen på passiver og aktiver? Aktiverne viser alt af værdi, som virksomheden har fremskaffet. Det vil sige, at aktiverne viser, hvordan en virksomhed har anvendt deres kapital. Passiverne viser derimod, hvordan virksomheden har fremskaffet den anvendte kapital.