Table of Contents:

 1. Hvad er Medicindispensering?
 2. Hvem må udover sygeplejersker dispensere medicin?
 3. Hvilket ansvar Sygeplejersken har ved Medicindispensering og medicinadministration?
 4. Hvilket formål har sundhedsloven i Danmark?
 5. Hvilke faggrupper arbejder under Sundhedsloven?
 6. Hvad er administration af medicin?
 7. Hvem er ansvarlig for den medicin der ligger i Doseringsæsken?
 8. Hvilke love arbejder social og sundhedsassistenten efter?
 9. Hvilke vejledninger instrukser og retningslinjer anvender social og sundhedsassistenten i forbindelse med farmakologi og medicinhåndtering?
 10. Hvad er formålet med serviceloven og sundhedsloven?
 11. Hvad er formålet med hjælp efter sundhedsloven?
 12. Hvem arbejder under serviceloven?
 13. Hvilken lov arbejder SSA under?

Hvad er Medicindispensering?

Dispensering betyder, at personalet optæller eller tilbereder den ordinerede medicin, fx at de lægger tabletter i doseringsæsker. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret.

Hvem må udover sygeplejersker dispensere medicin?

Medarbejderes ansvar Når medarbejderen dispenserer og administrerer lægeordineret medicin, handler medarbejderen som den ordinerende læges medhjælp. Både autoriseret og ikkeautoriseret sundhedspersonale samt an- dre medarbejdere har et selvstændigt ansvar, når de handler som lægens medhjælp.

Hvilket ansvar Sygeplejersken har ved Medicindispensering og medicinadministration?

Når medicinen gives, kontrollerer sygeplejersken, at patientdata fra OPUS eller kapsel stemmer overens med de data, patienten selv oplyser eller data på patientens identifikationsarmbånd. Sygeplejersken dokumenterer for medicinen i OPUS.

Hvilket formål har sundhedsloven i Danmark?

I Sundhedsloven står der, at ”Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.”

Hvilke faggrupper arbejder under Sundhedsloven?

Opgaver omfattet af Sundhedsloven varetages som udgangspunkt af autoriseret sundhedsfagligt personale, dvs. sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. På bofællesskaberne er der ansat flere forskellige faggrupper i form af både social- og sundhedsassistenter, pædagoger, skolelærer og ufaglærte.

Hvad er administration af medicin?

Administration af medicin er personalets udlevering af medicin til patienten og hjælp med at indtage medicinen samt observation af patienten.

Hvem er ansvarlig for den medicin der ligger i Doseringsæsken?

Det er personalet, der optæller eller doserer (dispenserer) den ordinerede medicin i fx doseringsæsker til patienten. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret.

Hvilke love arbejder social og sundhedsassistenten efter?

En stor del af social- og sundhedsassistentens ansvar fremgår af forskellige love bl. a. Autorisationsloven og Sundhedsloven. Derudover findes der en række retningslinjer, som mere specifikt gælder for sundhedsprofessionelles ansvar i forbindelse med medicingivning.

Hvilke vejledninger instrukser og retningslinjer anvender social og sundhedsassistenten i forbindelse med farmakologi og medicinhåndtering?

Se LBK nr. 1202 af 14 – Bekendtgørelse af sundhedsloven. Det anbefales særligt at læse den nationale vejledning Korrekt håndtering af medicin. Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder – ansvar, sikkerhed og opgaver, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2011.

Hvad er formålet med serviceloven og sundhedsloven?

Formålet med serviceloven er: at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte. at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Hvad er formålet med hjælp efter sundhedsloven?

Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hvem arbejder under serviceloven?

Sundhedsvæsenets opgaver udføres af regionernes sygehusvæsen, praktiserende sundhedspersoner, kommunerne og øvrige offentlige og private institutioner m.v.

Hvilken lov arbejder SSA under?

En stor del af social- og sundhedsassistentens ansvar fremgår af forskellige love bl. a. Autorisationsloven og Sundhedsloven. Derudover findes der en række retningslinjer, som mere specifikt gælder for sundhedsprofessionelles ansvar i forbindelse med medicingivning.