Table of Contents:

  1. Hvornår er en bygning fritliggende?
  2. Hvad er en småbygning?
  3. Hvor stor skal en parcelhusgrund for et fritliggende enfamiliehus mindst være i henhold til BR18?
  4. Hvad er sekundært byggeri?
  5. Hvad er Skelbræmmen?
  6. Hvad må man bygge på sommerhusgrund?
  7. Hvor høj en bebyggelsesprocent må man jf BR 18 Have ved fritliggende enfamiliehuse?
  8. Hvad er et udhus?
  9. Hvad må man bygge på en fritidsgrund?

Hvornår er en bygning fritliggende?

disse betingelser være opfyldt: Ingen del af bygningens ydervægge eller tag (inkl. evt. brandkam), må inden for en afstand af 2,5 meter fra naboskel være højere end 2,5 meter over terræn (eller bygningens fastsatte niveauplan.

Hvad er en småbygning?

Hvad er en småbygning? En småbygning - eller sekundær bebyggelse, som det hedder i Bygningsreglementet - er en carport, skur, garage, drivhus (til dyrkning af planter, ikke til ophold), hønsehus, overdækket terrasse og lignende bygninger.

Hvor stor skal en parcelhusgrund for et fritliggende enfamiliehus mindst være i henhold til BR18?

1) Mindst 700 m² ved fritliggende enfamiliehuse. 2) Mindst 1200 m² ved sommerhuse. Ved fastsættelse af grundens størrelse i § 173, fratrækkes det vejareal eller areal, der skal holdes ubebygget som følge af hjørneafskæring eller byggelinjepålæg for eksempel til sikring af vejanlæg.

Hvad er sekundært byggeri?

Ved sekundær bebyggelse forstås garager, carporte, udhuse, drivhuse, orangerier, overdækkede terrasser og lignende bygninger.

Hvad er Skelbræmmen?

- Sekundært byggeri må godt bygges i den såkaldte skelbræmme, som er det areal på 2,5 meter, der skal være mellem huset og skel. Byggeriet må bare ikke fylde hele skelbræmmen eller have vinduer ind til naboen.

Hvad må man bygge på sommerhusgrund?

Hvad er bebyggelsesprocenten for sommerhuse? Mens den maksimale bebyggelsesprocent for grunde med parcelhuse eller rækkehuse normalt er på 30-40 %, er den som udgangspunkt kun 15 % på sommerhusgrunde.

Hvor høj en bebyggelsesprocent må man jf BR 18 Have ved fritliggende enfamiliehuse?

1) 60 pct. for etageboligbebyggelse. 2) 40 pct. for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse.

Hvad er et udhus?

Et udhus kan f. eks. bruges til opbevaring af brænde, cykler, haveredskaber, havemøbler mm. Deler du dit udhus op, kan du få flere funktioner under samme tag.

Hvad må man bygge på en fritidsgrund?

Huset som bygges på en fritidsgrund må ikke som udgangspunkt anvendes til helårsbeboelse, så derfor er det naturligvis vigtigt at finde ud af hvilken slags grund, I kigger på. Tjek BBR meddelelse for at identificere hvilken type grunden er. BBR-oplysningerne kan findes på Den Offentlige Informationsserver OIS.