Table of Contents:

 1. Hvad er tvangsfiksering?
 2. Hvad er Mindstemiddelsprincippet?
 3. Hvad er betingelserne for at kunne tvangs fiksere en patient?
 4. Hvordan skal der følges op på en tvangsforanstaltning?
 5. Hvilken betydning har Bekendtgørelse af lov om tvang i psykiatrien?
 6. Hvad er konsekvensen hvis en obligatorisk revurdering af en frihedsberøvelse ikke foretages rettidigt?
 7. Hvad er en forhåndstilkendegivelse?
 8. Hvad betyder det at blive indlagt på gule papirer?
 9. Hvilke kriterier skal opfyldt før vi som sundhedsprofessionelle må anvende tvangsbehandling?
 10. Hvornår kan der foretages Psykokirurgiske indgreb?
 11. Hvad er en bæltefiksering?
 12. Hvilke tvangsforanstaltninger er tilladte efter psykiatriloven?
 13. Hvornår kan en patient tilbageholdes?
 14. Hvad er tvang jf psykiatriloven?
 15. Hvornår ophører tvang?

Hvad er tvangsfiksering?

Tvangsfiksering opfattes som fejlslagen pleje og behandling - som en form for utilsigtet hændelse. Initiativerne der iværksættes efter RTE må ikke medvirke til at øge antallet af arbejdsskader eller anden tvang (akut beroligende medicin med tvang, fastholdelse, skærmning mod patientens vilje over 24 timer).

Hvad er Mindstemiddelsprincippet?

Omsorg bygger på ligeværdighed og respekt for patienten samt på mindstemiddelsprincippet, det vil sige princippet om at vælge den mindst indgribende intervention først. Målet er egenomsorg.

Hvad er betingelserne for at kunne tvangs fiksere en patient?

§ 18 g. Overlægen kan beslutte, at en patient, der på grund af sin sindslidelse ikke selv er i stand til at varetage nødvendig personlig hygiejne, skal have foretaget personlig hygiejne under anvendelse af tvang, hvis dette er nødvendigt af hensyn til patienten selv eller af hensyn til medpatienter eller personale.

Hvordan skal der følges op på en tvangsforanstaltning?

Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Efter ophør af enhver tvangsforanstaltning skal patienten tilbydes en eller flere eftersamtaler efter anvendelse af tvang.

Hvilken betydning har Bekendtgørelse af lov om tvang i psykiatrien?

Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling må kun finde sted efter reglerne i denne lov. Stk. 3. Ved tvang forstås i denne lov anvendelse af foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger et informeret samtykke, jf.

Hvad er konsekvensen hvis en obligatorisk revurdering af en frihedsberøvelse ikke foretages rettidigt?

Forsinket revurdering medfører, at frihedsberøvelsen som minimum er ulovlig i de dage, som revurderingen er forsinket. Når frihedsberøvelsen udstrækkes til at revurdering skal foretages hver 4.

Hvad er en forhåndstilkendegivelse?

Beskrivelse. Ifølge Psykiatriloven skal der for alle indlagte patienter i Psykiatrien indhentes en forhåndstilkendegivelse. Dette gøres indenfor de første 24 timer af patientens indlæggelse eller snarest muligt i forhold til patientens tilstand.

Hvad betyder det at blive indlagt på gule papirer?

Du kan blive tvangsindlagt, når du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at der er forringet mulighed for bedring medmindre, der iværksættes behandling. Så bliver man bliver indlagt på såkaldt gule papirer.

Hvilke kriterier skal opfyldt før vi som sundhedsprofessionelle må anvende tvangsbehandling?

En person, som opfylder betingelserne for frihedsberøvelse, jf. § 5, og som ikke giver sit informerede samtykke til behandling af en legemlig lidelse, kan undergives tvangsbehandling af denne lidelse, såfremt lidelsen udsætter patientens liv eller helbred for væsentlig fare.

Hvornår kan der foretages Psykokirurgiske indgreb?

Ethvert psykokirurgisk indgreb kræver skriftligt samtykke fra patienten. Stk. 2. Psykokirurgisk indgreb må endvidere kun foretages efter forudgående godkendelse fra et lægeråd, der nedsættes af Sundhedsstyrelsen.

Hvad er en bæltefiksering?

En bæltefiksering forudsætter – som med al anden tvang – at man har gjort alt, hvad der var muligt for afhjælpe patientens problemer med mildere midler. En patient, der er tvangsfikseret med bælte, skal have fast vagt.

Hvilke tvangsforanstaltninger er tilladte efter psykiatriloven?

Denne udredning beskriver særligt anvendelsen af tvangsmedicinering, isolation, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, anvendelse af beroligende lægemidler i akutte situationer samt personlig skærmning. Ambulant tvang og isolation er foran- staltninger, der anvendes i nogle af de lande der er undersøgt.

Hvornår kan en patient tilbageholdes?

Under tvangsindlæggelsen kan overlægen/overtandlægen (eller dennes stedfortræder) beslutte, at en patient skal tilbageholdes eller tilbageføres, hvis patienten har forladt afdelingen. Det er også muligt at foretage personlig hygiejne ved tvang på patienter, der er tvangsindlagt.

Hvad er tvang jf psykiatriloven?

Psykiatrilovens § 1, stk. 3 definerer tvang som ”foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger et informeret samtykke”. Psykiatriloven giver således hjemmel til i visse tilfælde at fravige hovedreglen om, at behandling ikke må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.

Hvornår ophører tvang?

4.7 Ophør af frihedsberøvelse (psykiatriloven § 11) Når overlægen vurderer, at betingelserne for frihedsberøvelse ikke længere er tilstede, skal frihedsberøvelsen straks ophøre. Patienten og patientrådgiveren skal straks orienteres.