Table of Contents:

  1. Hvad kalder man en lille sø?
  2. Hvad er en kunstig sø?
  3. Hvilke dyr lever i en næringsfattig sø?
  4. Hvad lever der i søer?
  5. Hvad er Paddeskrab?
  6. Kan man lave sin egen sø?
  7. Hvor meget koster det at lave en sø?
  8. Hvad er en næringsfattig sø?

Hvad kalder man en lille sø?

Søen kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via et eller flere vandløb. Små stillestående søer uden tilløb eller afløb kaldes undertiden vandhuller.

Hvad er en kunstig sø?

Der er omkring 120.000 søer og vandhuller i Danmark fordelt over både naturlige og menneskeskabte søer. De fleste menneskeskabte/kunstige søer er gamle grusgrave, miner eller fiskesøer/put-and-take. De fleste kunstige vandhuller er tidligere mergelgrave/lergrave eller branddamme.

Hvilke dyr lever i en næringsfattig sø?

I danske søer er der dog en klar tendens til, at næringsrige søer med mange fredfisk (skaller og brasen, også kaldet ”skidtfisk”) typisk har små dafnie-arter og en særlig type vandlopper, mens næringsfattige søer med klart vand og med mange rovfisk typisk har flere store dafnier og en anden type vandlopper (se figur).

Hvad lever der i søer?

Dyrelivet i og omkring søen Der er også snegle, tanglopper og muslinger. I vandet lever forskellige fiskearter. I danske søer findes omkring 30 forskellige arter af fisk, dog finder man sjældent mere end 5-15 arter i samme . De fem mest almindelige arter i danske søer er aborre, brasen, gedde, skalle og ål.

Hvad er Paddeskrab?

Paddeskrabene er udført ved, at tørvelaget først er skrabet af og skubbet op på bredden. Derefter er der skrabet eller gravet et vekslende lag af sand af som placeres ovenpå den afskrabede jord.

Kan man lave sin egen sø?

Søer er vigtige leve-, føde- og drikkesteder for mange dyr. Hvor der i forvejen ikke er vand på ejendommen, kan etablering af nye søer gøre en stor forskel. Husk at etablering af søer i landskabet næsten altid kræver tilladelse fra din kommune inden arbejdet kan påbegyndes.

Hvor meget koster det at lave en sø?

Penge fra jagttegnsmidlerne kan bruges til at etablere en . Af jagttegnsmidlerne uddeles der nu igen penge til etablering af søer. Det drejer sig om 15.000 kr. pr.

Hvad er en næringsfattig sø?

Den næringsfattige sø har et lavt indhold af kalk og næringsstoffer. Det giver en sparsom vegetation, der har tilpasset sig forholdene med en lav pH (ofte under 5). Men planterne kan vokse på dybt vand, da vandet er klart. Denne type søer er ikke så almindelige, da der er mange kilder til næringsforurening af søer.