Table of Contents:

  1. Hvad er en biintervenient?
  2. Hvor gammel skal man være for at komme i retten?
  3. Hvem sidder i retten?
  4. Kan børn komme i retten?
  5. Hvem arbejder i byretten?
  6. Hvornår skal børn Videoafhøres?
  7. Hvad kan Familieretshuset afgøre?
  8. Hvor ser man retssager?

Hvad er en biintervenient?

Biintervention er, når en tredjepart indtræder i en retssag til støtte for enten sagsøger eller sagsøgte uden at nedlægge en selvstændig påstand. Biintervention er reguleret i retsplejelovens § 252 og kræver et den der indtræder – også kaldet en biintervenient - har en retlig interesse i sagen.

Hvor gammel skal man være for at komme i retten?

Børn over 12 år bliver som ud- gangspunkt indkaldt til almindelig afhøring hos politiet. Afhøringen optages ikke på video, og derfor skal barnet efterfølgende møde op i retten som vidne ved en even- tuel retssag. Afhøringen vil som udgangspunkt ske så hurtigt som muligt efter anmeldelsen.

Hvem sidder i retten?

Inde i retslokalet. Du skal sidde midt i retslokalet foran dommer og domsmænd, når du afgiver forklaring. Den tiltalte og hans eller hendes forsvarer sidder normalt på din venstre side, og anklageren sidder på din højre side. Hvis der er tilhørere, sidder de bag ved dig.

Kan børn komme i retten?

Derfor findes der særlige regler for, hvordan det skal håndteres, når børn møder i retten som tilhørere eller er involverede i en sag som offer eller vidne, eller fordi sagen handler om barnets forhold. Som dommer kan jeg nægte adgang til et retsmøde, der ellers er offentligt, for børn under 15 år.

Hvem arbejder i byretten?

Byretten består da af den juridiske dommer og to domsmænd. Landsretten behandler ankesager som domsmandssager, når der har medvirket domsmænd i byretten. Landsretten består da af tre juridiske dommere og tre domsmænd.

Hvornår skal børn Videoafhøres?

Børn under 13 år skal som udgangspunkt videoafhøres, jf. retsplejelovens § 745 e, stk.

Hvad kan Familieretshuset afgøre?

Familieretshuset træffer afgørelse om kontaktbevarende samvær, sædvanligt samvær (når der ikke er tale om større ændringer), midlertidige afgørelser om samvær, bopæl og forældremyndighed. Disse afgørelser kan påklages til Familieretten.

Hvor ser man retssager?

Særligt for civile sager Man kan også i en civil sag få kopi af retsbogen, dombogen og sagens bilag. Det kræver dog, at man har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Parter kan få kopi af retsbogen, dombogen og sagens bilag.