Table of Contents:

 1. Hvad begrænser frihandel?
 2. Hvorfor er eksport vigtig?
 3. Hvilke fordele og ulemper er der ved frihandel?
 4. Hvorfor er import vigtig?
 5. Hvad er en frihandelsaftale?
 6. Hvad er protektionisme?
 7. Hvilken betydning har eksporten for dansk økonomi?
 8. Hvad er argumenterne for protektionisme?
 9. Hvad påvirker import?
 10. Hvornår kom frihandel?
 11. Hvad er protektionistisk handelspolitik?

Hvad begrænser frihandel?

Frihandel betegner ambitionen om en handelspolitik uden begrænsninger på handel mellem forskellige lande, hverken toldrestriktioner, kvoter eller støtteordninger. Lande, som ønsker at opbygge eller beskytte en industri eller sektor, vil ofte begrænse import eller støtte produktionen.

Hvorfor er eksport vigtig?

Eksport kan bidrage til øget vækst – både i din egen virksomhed, men også for hele Danmark. Netop eksport er vigtigt for at hele Danmark har en sund økonomi. Hvorfor er eksport vigtigt? Det er vigtigt fordi man som større virksomhed, kan nå en limit ved “kun” at sælge til Danmark – og her er eksport en god mulighed.

Hvilke fordele og ulemper er der ved frihandel?

Frihandel gør os dygtigere Globaliseringen; den øgede konkurrence, billigere transportomkostninger og effektivisering gør virksomheder mere produktive. Det bidrager til at sænke priserne på services og varer, men det øger også udbuddet af de services og varer, som er tilgængelige for både virksomheder og forbrugere.

Hvorfor er import vigtig?

Det giver virksomhederne mulighed for et mersalg, som formentlig ikke ellers ville kunne opnås i hjemlandet. Ligeledes er vi også nødt til at importere varer, da vi ikke selv kan producere alt. Nogle fødevarer er eksempelvis ikke optimale at producere i Danmark, så derfor importerer vi dem fra andre lande.

Hvad er en frihandelsaftale?

Frihandelsaftaler og toldunioner er de mest omfattende aftaler, og de indgås typisk med udviklede tredjelande f. eks. Canada og nye vækstøkonomier såsom Mexico. De økonomiske partnerskabsaftaler bliver typisk til for at støtte udvikling af handelspartnere fra lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet.

Hvad er protektionisme?

Protektionisme. I forbindelse med international handel anvendes begrebet protektionisme til at betegne en situation, hvor et land beskytter nogle af sine erhvervsgrene ved at bremse eller regulere importen af varer fra udlandet, som konkurrerer med landets egen produktion.

Hvilken betydning har eksporten for dansk økonomi?

Danske virksomheder eksporterer varer og tjenester for mere end 1.100 mia. kroner om året og understøtter dermed mere end 800.000 danske jobs. Det svarer til næsten halvde- len af den private beskæftigelse. Importen er også vigtig.

Hvad er argumenterne for protektionisme?

Tilhængere af protektionisme argumenterer bl. a. ud fra hensyn til forbrugerbeskyttelse mod import af produkter, der kan være til skade for helbredet. Modsat argumenterer tilhængere af frihandel ud fra hensyn til forbrugernes velstand for, at skærpet konkurrence og stordriftsfordele giver lavere priser.

Hvad påvirker import?

Balance mellem importen og eksporten Alle virksomheder, der sælger varer eller ydelser til udlandet, bidrager til den danske import. Det gælder naturligvis også den anden vej. Driver du en virksomhed, der køber varer eller ydelser i udlandet, bidrager du til den danske eksport.

Hvornår kom frihandel?

Frihandel, international handel, som ikke søges begrænset ved offentlige indgreb, fx i form af told, mængdemæssige import- og eksportrestriktioner og tekniske handelshindringer. Frihandelstanken er baseret på økonomiske teorier, som i slutningen af 1700- og begyndelsen af 1800-t.

Hvad er protektionistisk handelspolitik?

Protektionisme, beskyttelse mod udenlandsk konkurrence. Tilhængere af protektionisme tvivler på fordelene ved frihandel og støtter begrænsninger i importen af varer og tjenesteydelser vha. handelsrestriktioner i form af told, kvoter eller andre administrative indgreb.