Table of Contents:

 1. Hvad er en ejendomsret?
 2. Hvad er fri ejendomsret?
 3. Hvornår overgår ejendomsretten til den solgte vare fra sælger til køber?
 4. Hvad betyder paragraf 73?
 5. Hvad er ekstinktion?
 6. Hvem ejer de varer der er i konsignation?
 7. Hvad kaldes et køb med ejendomsforbehold altid i forbrugerkøb?
 8. Hvad er almenvellet?
 9. Kan ekspropriere privat ejendom?
 10. Er ejendomsretten ukrænkelig?
 11. Hvad er en brugsret?
 12. Hvad betyder det at være socialistisk?
 13. Hvad er den personlige frihed?
 14. Hvad er det kapitalistiske system?

Hvad er en ejendomsret?

Ejendomsret skal som begreb forstås som summen af de rettigheder over en genstand, der knytter sig til erhvervelsen af den. Ejendomsret afgrænses noget upræcist og gerne negativt, som de rettigheder der ikke udtrykkelig er forbudt.

Hvad er fri ejendomsret?

Enhver fysisk eller juridisk person har ret til respekt for sin ejendom. Ingen må berøves sin ejendom undtagen i samfundets interesse og i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat ved lov og følger af folkerettens almindelige principper.

Hvornår overgår ejendomsretten til den solgte vare fra sælger til køber?

I forholdet mellem sælgers og købers kreditorer og konkursbo betyder Kreditaftalelovens § 4, nr. 16, at ejendomsretten er overgået til køber, hvorfor købers kreditorer eller konkursbo har krav på det solgte. Sælger må med andre ord vinke farvel til genstanden.

Hvad betyder paragraf 73?

Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Hvad er ekstinktion?

Ekstinktion – det modsatte af vindikation Ekstinktion, eller at ekstingvere, er det modsatte af vindikation. Ved ekstinktion er det nemlig den godtroende køber af din genstand, der ekstingvere din rettighed over genstanden – det vil sige, at køberen vinder retten over genstanden frem for dig.

Hvem ejer de varer der er i konsignation?

Konsignation er en salgsform, der betyder, at der indgås en aftale mellem to erhvervsdrivende om, at virksomhedens varer overlades til salg hos butikken, og det aftales, at der først skal ske afregning, når varen er solgt til slutkunden. Virksomheden bevarer således ejendomsretten til varerne, indtil et salg er sket.

Hvad kaldes et køb med ejendomsforbehold altid i forbrugerkøb?

Et ejendomsforbehold er en bestemmelse, der kan indsættes i en købsaftale ved alle typer af salg, eksempelvis ved salg af en bil, et hus eller en båd. Et salg med ejendomsforbehold betyder, at køberen først ejer varen, når betingelserne for salget er opfyldt, og det er typisk, når varen er betalt.

Hvad er almenvellet?

Almenvellet er ensbetydende med samfundets vel. Udtrykket bruges blandt andet i ekspropriationssager, hvor myndighederne eksproprierer af hensyn til almenvellet.

Kan ekspropriere privat ejendom?

§ 47. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

Er ejendomsretten ukrænkelig?

Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Hvad er en brugsret?

Brugsret betyder i juridisk sprogbrug en begrænset tinglig ret, der hjemler besiddelse, brug og benyttelse enten af en fast ejendom eller en del af en sådan eller af en løsøregenstand. Hovedarterne af brugsrettigheder i denne forstand er leje, forpagtning og fæste (i Danmark) eller bygsel (i Norge).

Hvad betyder det at være socialistisk?

Socialisme refererer til en bred vifte af politiske bevægelser der ønsker et socioøkonomisk system i hvilket produktionsmidlerne (fx fabrikker, finansielle institutioner, infrastruktur etc.) er underlagt politisk kontrol. Denne kontrol af produktionsmidlerne kan have forskellige udtryk.

Hvad er den personlige frihed?

Personlig frihed, overbegreb for en række forskellige friheder og rettigheder, hvis formål er at sikre individets integritet og frie udfoldelse uden risiko for at blive underkastet statslig regulering og tvang.

Hvad er det kapitalistiske system?

Kapitalisme er et økonomisk produktionssystem, hvor ejendomsretten til produktionsmidlerne er privat, og hvor forbrugsgoder, arbejdskraft og kapital købes og sælges på et marked. Under kapitalismen er ejerskabet af arbejdskraft og kapital typisk adskilt.