Table of Contents:

  1. Hvad er de registreredes rettigheder?
  2. Hvornår har den registrerede ret til at få slettet sine oplysninger?
  3. Hvad er det overordnede formål med oplysningspligten?
  4. Hvilke rettigheder og forpligtelser har kompagniet?
  5. Hvornår kan en tidligere ansat få slettet sine personoplysninger?
  6. Hvad er organisatorisk sikkerhed?
  7. Er en kommune en forvaltningsmyndighed?
  8. Hvad betyder det at kommunen har oplysningspligt?

Hvad er de registreredes rettigheder?

Den registreredes rettigheder. De personer, som du behandler oplysninger om, har rettigheder i forhold til din behandling af oplysninger om dem. Reglerne skal styrke deres retsstilling, blandt andet ved at skabe åbenhed om behandlingen og give dem adgang til at protestere over bestemte former for behandling.

Hvornår har den registrerede ret til at få slettet sine oplysninger?

Betingelserne for sletning kan bl. a. være, at den dataansvarliges formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at den dataansvarlige udelukkende behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, som du nu har trukket dit tilbage.

Hvad er det overordnede formål med oplysningspligten?

Oplysningspligten indebærer, at den dataansvarlige i forbindelse med sin behandling af personoplysninger skal give visse oplysninger til den registrerede person. Denne forpligtelse er med til at skabe gennemsigtighed, så registrerede personer rent faktisk får den beskyttelse, som det er meningen, de skal have.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har kompagniet?

Du har følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Hvornår kan en tidligere ansat få slettet sine personoplysninger?

På baggrund af den hidtidige praksis fra Datatilsynet må du som udgangspunkt gemme data om fratrådte medarbejdere i op til fem år, siger hun. I tilfælde af en verserende ansættelsesretlig sag om for eksempel bortvisning eller opsigelse, må oplysninger dog gemmes, indtil sagen er afsluttet.

Hvad er organisatorisk sikkerhed?

Som dataansvarlig eller databehandler er du ansvarlig for, at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Er en kommune en forvaltningsmyndighed?

Særligt på det kommunale område gælder, at de enkelte administrative enheder i en kommune udgør én forvaltningsmyndighed, hvis de afleder deres kompetence fra kommunalbestyrelsen (den kommunale enhedsforvaltning), hvorimod administrative enheder, som har en selvstændig kompetence i forhold til kommunalbestyrelsen, er ...

Hvad betyder det at kommunen har oplysningspligt?

Du har oplysningspligt, når du modtager offentlige ydelser. Det betyder, at du har ansvaret for, at kommunen eller Udbetaling Danmark får besked om ændringer i dine forhold, som kan have betydning for den ydelse, du modtager.