Table of Contents:

 1. Hvilke oplysninger er omfattet af GDPR?
 2. Hvilke oplysninger må man videregive?
 3. Hvad er personfølsomme oplysninger GDPR?
 4. Hvornår er der tale om et brud på persondatasikkerheden?
 5. Hvilke af oplysningerne har de mest strenge regler om beskyttelse af data?
 6. Er løn en følsom personoplysning?
 7. Hvornår må kommunen videregive personoplysninger?
 8. Hvad anses for at være personfølsomme data?
 9. Hvordan laver man en privatlivspolitik?
 10. Hvad skal der stå i en persondatapolitik?
 11. Hvornår skal man anmelde til Datatilsynet?

Hvilke oplysninger er omfattet af GDPR?

Følsomme oplysninger er oplysninger om:
 • Race og etnisk oprindelse.
 • Politisk overbevisning.
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning.
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold.
 • Genetiske data.
 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation.
 • Helbredsoplysninger.
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvilke oplysninger må man videregive?

Persondatalovens § 7 Særligt følsomme personoplysninger kan som udgangspunkt kun videregives, hvis det er samtykke. Men følsomme personoplysninger kan dog videregives, hvis oplysningerne er nødvendige for myndighedsudøvelsen hos den myndighed, der får dem.

Hvad er personfølsomme oplysninger GDPR?

Følsomme oplysninger er personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske data eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger ...

Hvornår er der tale om et brud på persondatasikkerheden?

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 12 er et brud på persondatasikkerheden: “Et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautori- seret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.”

Hvilke af oplysningerne har de mest strenge regler om beskyttelse af data?

genetiske data, biometriske data og helbredsoplysninger bortset fra i særlige tilfælde (f. eks. hvis du har fået udtrykkelig tilladelse, eller hvis det er nødvendigt at behandle oplysningerne af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller national ret)

Er løn en følsom personoplysning?

Det er derfor vi ofte omtaler oplysninger som CPR nummer, lønoplysninger, familieforhold, kontonummer osv. som "personfølsomme", men i udgangspunktet falder alle disse i kategorien 'almindelige personoplysninger' jf. forordningen.

Hvornår må kommunen videregive personoplysninger?

Det er saglig grund at videregive fortrolige oplysninger – såvel internt i kommunen som eksternt til lægen – når det er afgørende for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp og støtte.

Hvad anses for at være personfølsomme data?

Mange omtaler personoplysninger som ”personfølsomme oplysninger” – men det er der faktisk ikke noget, der hedder. Personoplysninger er oplysninger, der – alene eller sammen med andre oplysninger – kan henføres til en fysisk person – såkaldt personhenførbare oplysninger.

Hvordan laver man en privatlivspolitik?

en kontaktformular på sin hjemmeside, så skal du give oplysningerne om behandlingen til brugeren, inden brugeren sender kontaktformularen. Oplysningerne må altså ikke ligge et sted, hvor brugeren selv skal finde dem. Dernæst skal oplysningerne være skrevet på en tydelig, kortfattet og letforståelig måde.

Hvad skal der stå i en persondatapolitik?

Det betyder, at et samtykke skal være udtrykkeligt og dermed ikke kan være stiltiende eller underforstået. Det betyder også, at den virksomhed, der indsamler persondata, skal oplyse om, hvilke typer af persondata der indsamles, hvem der kan foretage behandling af disse data og til hvilket formål.

Hvornår skal man anmelde til Datatilsynet?

Den dataansvarlige skal i tilfælde af et brud på persondatasikkerheden uden unødig forsinkelse og om muligt inden 72 timer foretage anmeldelse af bruddet til Datatilsynet via Virk.dk, medmindre det er usandsynligt, at bruddet medfører en risiko for personers rettigheder eller frihedsrettigheder.