Table of Contents:

 1. Er traktater bindende?
 2. Hvorfor er EU traktater vigtige?
 3. Hvad er Maastricht >- traktaten?
 4. Hvad er forskellen på TEU og TEUF?
 5. Hvilke traktater er Danmark med i?
 6. Hvad vil det sige at ratificere?
 7. Hvilken rolle spiller EU?
 8. Hvad er Maastricht kriteriet?
 9. Hvilken betydning havde danskernes nej til Maastricht-traktaten?
 10. Hvilke regler er der i EU?
 11. Hvad er de væsentligste vedtagne ændringer i Rom Maastricht og Nice traktaten?
 12. Hvilke institutioner er der i EU?
 13. Hvilke konventioner har Danmark ratificeret?

Er traktater bindende?

En traktat er en juridisk bindende aftale indgået mellem to eller flere lande. De traktater, der er indgået mellem EU's medlemslande, beskriver bl. a. EU's målsætninger, kompetence samt politiske og juridiske instrumenter.

Hvorfor er EU traktater vigtige?

En traktat er en bindende aftale mellem EU's medlemslande. Den fastsætter EU's mål samt regler for EU's institutioner og for, hvordan afgørelser vedtages. ... Traktaterne ændres for at gøre EU mere effektivt og gennemsigtigt, forberede det på nye medlemslande og indføre nye samarbejdsområder – såsom den fælles valuta.

Hvad er Maastricht >- traktaten?

-+traktaten?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=8KARE9OiYOVT9M%2CYHN-2vgkZr2BMM%2C_&usg=AI4_-kSIdJ-CY6ChuOF0Z-jE2By19eHiNg&sa=X&ved=2ahUKEwifnLzjsuf2AhUnMuwKHT07DncQ9QF6BAgmEAE#imgrc=8KARE9OiYOVT9M" data-ved="2ahUKEwifnLzjsuf2AhUnMuwKHT07DncQ9QF6BAgmEAE"> november 1993, blev det Europæiske Fællesskab (EF) formelt til den Europæiske Union (EU). Maastricht-traktaten skulle knytte medlemslandene tættere sammen på fire afgørende punkter: · Tættere valutasamarbejde. · Fælles mønt, Euroen.

Hvad er forskellen på TEU og TEUF?

Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) udgør, sammen med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), en af EU's primære traktater. Den danner grundlaget for EU-lovgivningen ved at fastlægge EU's formål og forvaltningen af dens centrale institutioner.

Hvilke traktater er Danmark med i?

Links
 • Retsinformation.
 • Elektronisk Lovtidende.
 • Andre landes deltagelse i multilaterale traktater.
 • FN-konventionen om traktatretten.
 • FN's traktatdatabase.
 • FN's traktathåndbog.
 • EUR-LEX: Adgang til EU-lovgivningen.
 • Europarådets traktatdatabase.

Hvad vil det sige at ratificere?

Ratifikation betyder, at et land tiltræder en international aftale endeligt. Når der forhandles om internationale aftaler og traktater, opnår landene først enighed om teksterne. Selv om enigheden kan være forpligtende til en vis grad, er den ikke juridisk bindende.

Hvilken rolle spiller EU?

EU er fokuseret på at gøre dets styrende institutioner mere transparente og demokratiske. Beslutninger træffes så åbent og så tæt på borgerne som muligt. Det direkte valgte Europa-Parlament har fået flere beføjelser, mens nationale parlamenter spiller en større rolle i samarbejdet med de europæiske institutioner.

Hvad er Maastricht kriteriet?

Det betyder, at borgerne frit kan bosætte sig i og rejse mellem medlemslandene. Med traktaten blev der indført en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der havde "beskyttelse af Unionens fælles værdier, grundlæggende interesser og uafhængighed" som mål.

Hvilken betydning havde danskernes nej til Maastricht-traktaten?

juni 1992, da et flertal af danskerne stemte nem til Maastricht-traktaten ved en folkeafstemning. Det danske nej satte et stort spørgsmålstegn ved den brede folkelige forankring af EU-projektet. Af frygt for helt at ryge ud af EU-samarbejdet indgik de danske folketingspolitikere det såkaldte 'nationale kompromis'.

Hvilke regler er der i EU?

Alle EU's handlinger bygger på EU-traktaterne. Disse bindende aftaler fastsætter EU's mål samt reglerne for EU's institutioner og for, hvordan afgørelser vedtages. Den fastlægger desuden forholdet mellem EU og dets medlemslande. Traktaterne er udgangspunktet for EU-lovgivningen og kaldes i EU for "primær lovgivning".

Hvad er de væsentligste vedtagne ændringer i Rom Maastricht og Nice traktaten?

Nice-traktaten er en traktat vedtaget i Nice af Ministerrådet til at erstatte de tre tidligere eksisterende traktater: Maastricht-traktaten, der blandt andet indeholdt startskuddet til Euroen og tre-søjle-strukturen i EU. Rom-traktaten, der lå til grund for EF og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Hvilke institutioner er der i EU?

Kontakt EU
 • Europa-Parlamentet.
 • Det Europæiske Råd.
 • Rådet for Den Europæiske Union.
 • Europa-Kommissionen.
 • Den Europæiske Unions Domstol.
 • Den Europæiske Centralbank (ECB)
 • Den Europæiske Revisionsret.
 • Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Hvilke konventioner har Danmark ratificeret?

Danmark har undertegnet og ratificeret følgende konventioner.
 • FN's Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder (1966)
 • FN's Konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966)
 • FN's Konvention om flygtninges retsstilling (1951)