Table of Contents:

 1. Hvilke brancher er momsfritaget?
 2. Er der moms på køb af erhvervsejendom?
 3. Er der moms på arbejdsløn?
 4. Hvad er en Momsreguleringsforpligtelse?
 5. Hvilke virksomheder er momspligtige?
 6. Hvad er momspligtigt?
 7. Er der moms på ejendomme?
 8. Er der moms på salg af ejendom?
 9. Er der moms på konsulenthonorar?
 10. Er der moms på fysioterapi?
 11. Hvad er et investeringsgode?
 12. I hvilke situationer vil der være moms på erhvervsmæssigt salg af fast ejendom?
 13. Hvad er kunstnerisk virksomhed?
 14. Er en virksomhed momsregistreret?
 15. Hvad er et momspligtigt beløb?

Hvilke brancher er momsfritaget?

Momsfritagelse sker inden for områder som sundhedsbehandling, bistand, kunst, ejendomssalg, finans og forsikring. Der er dog specifikke regler inden for alle områderne. Hvilke regler, der gælder for dig og dit område, kan du læse mere om på SKATs oversigt over momsfri ydelser.

Er der moms på køb af erhvervsejendom?

Det betyder, at der skal betales moms ved erhvervsmæssigt salg af byggegrunde og nye bygninger med tilhørende jord. Det samme gælder i et vist omfang ved salg af ombyggede og renoverede ejendomme. Derimod vil ”gamle” bygninger kunne sælges momsfrit.

Er der moms på arbejdsløn?

Hvis arbejdet er udført af en privatperson, skal du skrive det beløb, du har betalt i arbejdsløn. Hvis arbejdet er udført af en dansk momsregistreret virksomhed, skal du skrive arbejdslønnen uden moms. Momsen tillægges automatisk, og det samlede beløb vil fremgå af årsopgørelsen.

Hvad er en Momsreguleringsforpligtelse?

Når en køber af en ejendom overtager en momsreguleringsforpligtelse, gælder retten til regulering af momsfradraget også efter salget. Udvider køber den momspligtige brug af ejendommen, kan køber dermed opnå et momsfradrag. Og det gælder, selv om udgiften til momsen oprindeligt er afholdt af sælger.

Hvilke virksomheder er momspligtige?

Hvilke virksomheder er momspligtige? Som udgangspunkt er alle virksomheder i Danmark, der sælger varer eller ydelser mod betaling, momspligtige. Det betyder, at de fleste virksomheder skal lade sig momsregistrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket gøres via Virk.dk, som er Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvad er momspligtigt?

Din virksomhed er momspligtig, når du sælger varer eller ydelser, der er momspligtige. Det betyder dog ikke, at du skal betale moms, hvis du gør rent for din familie. Pligten til at betale moms opstår, når der kontinuerligt løber en omsætning ind i din virksomhed af en vis størrelse.

Er der moms på ejendomme?

Salg af fast ejendom er fritaget for moms . Denne momsfri- tagelse gælder imidlertid ikke salg af byggegrunde og nye bygninger, der således er momspligtigt, dog kun når salget foretages af en ”momspligtig person”, der handler i denne egenskab .

Er der moms på salg af ejendom?

Salg af fast ejendom er jf. momsreglerne som udgangspunkt fritaget for moms. Denne momsfritagelse gælder imidlertid ikke ved salg af byggegrunde og nye bygninger, når salget foretages af en ”momspligtig person”, der handler i denne egenskab.

Er der moms på konsulenthonorar?

Hvis en ydelse ikke er omfattet af fritagelserne, skal honorarmodtageren momsregistreres og afregne moms af ydelsen. Det gælder konsulenthonorarer, og i nogle tilfælde undervisning, som ikke har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.

Er der moms på fysioterapi?

Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi, anden egentlig sundhedspleje og tandlægevirksomhed, er fritaget for moms. Ud over hospitals- og lægebehandlinger er alternative behandleres og andre sundhedspersoners behandlinger også momsfritaget, når visse betingelser er opfyldt.

Hvad er et investeringsgode?

Investeringsgoder er defineret som følgende: Driftsmidler, dvs. maskiner, inventar mv., hvis anskaffelsespris uden moms er over 100.000 kr., der er undergivet værdiforringelse, dvs. som bliver mindre værd med tiden.

I hvilke situationer vil der være moms på erhvervsmæssigt salg af fast ejendom?

ERHVERVSMÆSSIGT SALG AF OMBYGGEDE EJENDOMME Der er momssalg af ejendomme, hvorpå der er udført til-/ombygningsarbejde eller renove- ring i væsentligt omfang. En ”gammel” bygning kan således blive ny i momslovens forstand og dermed blive momsplig- tig ved salg.

Hvad er kunstnerisk virksomhed?

Ved anden kunstnerisk virksomhed forstås foredragsvirksomhed, optræden og lignende. En almindelig erhvervsvirksomhed skal momsregistreres, når omsætningen overstiger 50.000 kroner, hvilket også er tilfældet for den del af den kunstneriske virksomhed, som ikke er direkte momsfritaget.

Er en virksomhed momsregistreret?

Hvis virksomheden er momsregistreret, vil momsnummeret være det samme som CVR-nummeret blot med DK foran. Er du i tvivl om, hvorvidt virksomheden er momsregistreret, kan du finde ud af det ved at søge efter CVR-nummeret her.

Hvad er et momspligtigt beløb?

Hvis du har en momspligtig omsætning på over 50.000 kr. om året, skal du registreres for moms.