Table of Contents:

 1. Hvad er en Kildebæk?
 2. Hvad påvirker en flods størrelse?
 3. Hvad er et vandløbs opland?
 4. Hvad er åer?
 5. Hvad er naturlige vandløb?
 6. Hvad påvirker vandføringen?
 7. Hvilken betydning har vandløbets udformning og dets opland for vandløbets vandkvalitet og dermed for dyrelivet?
 8. Hvad er Grundvandstyveri?
 9. Hvad siger et vandløbs vandføring noget om?
 10. Hvor mange åer er der i Danmark?
 11. Hvad er vandløbskvalitet?
 12. Hvad er en Vandbalanceligning?
 13. Hvilke dyr lever i et vandløb?

Hvad er en Kildebæk?

Kildebækken er som sagt der, hvor åen udspringer. Det kan være i form af for eksempel en kilde, eller ved at drænvand ledes ud i en grøft fra en mark. At vandet i starten af en å ofte rinder meget hurtigt på et lille område, gør, at vandet bliver meget iltet. Derudover er det ofte sumpet, hvor vandet kommer op.

Hvad påvirker en flods størrelse?

Flodsystemets dimensioner, dvs. bredde og dybde, bestemmes af faldet og strømhastigheden og af den vandmængde, som skal passere. I fugtige, humide, områder tiltager vandføringen som regel ned ad floden, hvorimod det ikke altid er tilfældet i tørre, aride, områder, fx Nilen i Egypten.

Hvad er et vandløbs opland?

naturgeografi: et vandløbs opland er det område, hvor fra vand strømmer mod samme vandløb. handel: oplandet betegner det område, som en given forretning, et givet indkøbscenter eller en given by betjener.

Hvad er åer?

En å er en langsomt rindende vandstrøm, der arbejder sig gennem blødt jordsmon i landskabet. Åer er ofte udmundingssteder for bække, jf. udtrykket "mange bække små gør stor å". Kendetegnende for åer er, at deres bredde mange gange overstiger deres dybde, selvom denne kan være flere meter.

Hvad er naturlige vandløb?

Vandløbene udgør sammen med ådale og andre vandløbsnære arealer et vigtigt landskabselement. De er levesteder og transportveje for en lang række planter og dyr. Det enkelte vandløbs funktion som levested for dyr og planter afhænger af vandets kvalitet, mængden af vand samt af vandløbets fysiske form.

Hvad påvirker vandføringen?

De fleste vandløb starter med et godt fald, høj vandhastighed og en lav vanddybde. Jo længere man kommer fra udspringet, jo mindre bliver faldet og dermed strømhastigheden. Samtidig samler flere vandløb sig, med det resultat, at både vandføringen og dybden stiger.

Hvilken betydning har vandløbets udformning og dets opland for vandløbets vandkvalitet og dermed for dyrelivet?

Omgivelserne har betydning for tilførslen af spildevand og næringsstoffer. Landskabselementer som træer, buske, lys/skygge, samt vandløbets variation i størrelse, form og snoning har betydning for antallet af levesteder (habitater og nicher) som er tilgængelige for planter, smådyr og fisk.

Hvad er Grundvandstyveri?

En del af den nedbør, der falder på det topografiske opland, kan drænes mod et andet vandløbs opland, således at dette modtager mere vand, end dets topografiske opland betinger. Fænomenet kaldes "grundvandstyveri" og kendes fx ved Funder Å. Det topografiske vandskel afgrænser et vandløbs nedbørsområde.

Hvad siger et vandløbs vandføring noget om?

Der er stor forskel på vandløbenes vandføring, afhængig af om de modtager deres vand fra grundvand eller overfladevand. Især i Jylland er der vandløb, som modtager en stor del af vandet fra grundvand. Denne type vandløb har en forholdsvis stabil vandføring uanset årstiden.

Hvor mange åer er der i Danmark?

I Danmark hedder de største vandløb åer. Også selvom vores største åer faktisk er store nok til at være små floder....De længste vandløb i Danmark.
Vandløbets navnÅens længde i kilometer (km)
Skjern Å i Vestjylland94 km
Suså på Sjælland83 km
Karup Å i Vestjylland78 km
Vidå i Sønderjylland68 km

Hvad er vandløbskvalitet?

Vandløbskvalitet har tre dimensioner: Der skal være en god vandkvalitet, dvs. rent vand, men det er ikke tilstrækkeligt. Der skal være gode fysiske forhold som fx en variation mellem dybe og lave steder (høller og stryg) og et stort udbud af forskellige bundmaterialer fra sten til mudder.

Hvad er en Vandbalanceligning?

Vand befinder sig i et stadigt kredsløb. Man kan for et givet delområde på kloden opstille en såkaldt vandbalanceligning: N = Ao + Au + F + ΔR.

Hvilke dyr lever i et vandløb?

PATTEDYR - Sø OG VANDLøB
 • Bisamrotte. Bisamrotte. ...
 • Brud. Brud. Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb. ...
 • Bæver. Bæver. Levesteder: Sø og vandløb. ...
 • Ilder. Ilder. Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb. ...
 • Lækat. Lækat. ...
 • Mink. Mink. ...
 • Mosegris (vandrotte) Mosegris (vandrotte) ...
 • Odder. Odder.