Table of Contents:

 1. Hvilke politikområder ligger i EU?
 2. Hvilke områder arbejder EU især med?
 3. Hvordan samarbejder EU landene?
 4. Hvad kendetegner EU som et økonomisk samarbejde?
 5. Hvilke værdier arbejder EU med?
 6. Hvordan adskiller EU sig fra stater og andre internationale institutioner?
 7. Hvad var den europæiske kul og Stålunion Hvad handlede deres aftaler om?
 8. Hvilken institution i EU har til opgave at håndhæve EU lovgivning ift medlemslandene?
 9. Hvad støtter EU og hvorfor?
 10. Hvad er det europæiske samarbejde?
 11. Hvad er organisationens formål EU?
 12. Hvad er EU's handelspolitik?
 13. Hvad kan EU lovgive om?
 14. Hvornår og hvordan opstod EU?
 15. Hvorfor blev EKSF oprettet?

Hvilke politikområder ligger i EU?

EU's politikområder dækker alt fra EU's miljøpolitik til udenrigspolitik. Hovedreglen er, at noget skal være grænseoverskridende, før EU kan lovegive på området. EU's lovgivning dækker derfor ikke alle politikområder.

Hvilke områder arbejder EU især med?

Hvad der startede som et rent økonomisk samarbejde, har udviklet sig til en organisation, som omfatter mange forskellige politikområder, fra klima, miljø og sundhed til udenrigsanliggender, sikkerhed, retlige anliggender og migration.

Hvordan samarbejder EU landene?

EU's institutioner og medlemslande er tilsammen verdens største bistandsyder og samarbejdspartner for udviklingslandene. EU foreslår lovgivning og politikker, der skal fremme god regeringsførelse og menneskelig og økonomisk udvikling ved bl. a. at bekæmpe sult og bevare naturressourcerne.

Hvad kendetegner EU som et økonomisk samarbejde?

EU vil arbejde for økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne. Det vil EU gøre gennem fri bevægelighed og et indre marked. Dertil er formålet med unionen en økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta.

Hvilke værdier arbejder EU med?

EU's værdier ”Unionen bygger på værdierne respekt for menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

Hvordan adskiller EU sig fra stater og andre internationale institutioner?

Det, der er grundlæggende nyt ved EU i forhold til de traditionelle internationale sammenslutninger af stater, er, at medlemsstaterne har afgivet dele af deres suverænitet til fordel for EU, som er blevet udstyret med egne magtbeføjelser, der er uafhængige af medlemsstaterne.

Hvad var den europæiske kul og Stålunion Hvad handlede deres aftaler om?

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) eller Kul- og Stålunionen var en international organisation med seks stater. Organisationen tjente til at forene Vesteuropa under den kolde krig og skabte fundamentet for europæisk demokrati med samhørighed mellem nationalstaterne og udviklede sig til den Europæiske Union.

Hvilken institution i EU har til opgave at håndhæve EU lovgivning ift medlemslandene?

Kommissionen er ansvarlig for at overvåge, om EU-lovgivningen gennemføres korrekt og rettidigt. I den egenskab kaldes Kommissionen for "traktaternes vogter".

Hvad støtter EU og hvorfor?

EU's mål inden for dets grænser er: at fremme fred, sine værdier og befolkningernes velfærd. at tilbyde frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, samtidig med at der træffes passende foranstaltninger ved de ydre grænser for at regulere asylansøgning og indvandring og forebygge og bekæmpe kriminalitet.

Hvad er det europæiske samarbejde?

I dag er det voksne EU en politisk og økonomisk union med egne institutioner, og medlemslandene samarbejder også om udenrigs- og forsvarspolitik og på det politi- og strafferetlige område. Det europæiske samarbejde omfatter i dag både lovgivende, kontrollerende, dømmende og rådgivende funktioner.

Hvad er organisationens formål EU?

EU's mål inden for dets grænser er: at fremme fred, sine værdier og befolkningernes velfærd. at tilbyde frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, samtidig med at der træffes passende foranstaltninger ved de ydre grænser for at regulere asylansøgning og indvandring og forebygge og bekæmpe kriminalitet.

Hvad er EU's handelspolitik?

EU's handelspolitik sigter på at skabe optimale globale rammebetingelser for europæisk erhvervsliv, herunder for Danmark og vores virksomheder. Der forhandles multilateralt og bilateralt inden for en lang række områder for at åbne nye markeder, som kan bidrage til vækst og beskæftigelse.

Hvad kan EU lovgive om?

EU kan nemlig vedtage love og regler, som skal gælde i alle de 27 lande, der er medlem af EU – også i Danmark, som har været medlem af EU siden 1973. EU's love og regler dækker mange ting, men ikke alt. EU bestemmer f. eks.

Hvornår og hvordan opstod EU?

EU startede så småt med etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab tilbage i 1952, men det nuværende samarbejde blev grundlagt ved underskrivelsen af Rom-traktaten og dens ikrafttrædelse i 1958.

Hvorfor blev EKSF oprettet?

EKSF blev foreslået af den franske udenrigsminister Robert Schuman den 9. maj 1950 som en måde, hvorpå man kunne forebygge krig mellem Frankrig og Tyskland.