Table of Contents:

 1. Hvilke love er sygeplejersker underlagt?
 2. Hvilke 3 grundværdier fremhæves i de sygeplejeetiske retningslinjer?
 3. Hvem har lavet Pomi modellen?
 4. Hvad er sygeplejerskens værdier?
 5. Hvad er autorisationsloven sygeplejerske?
 6. Hvad er forskellen på sundhedsloven og serviceloven?
 7. Hvad er de etiske principper?
 8. Hvad er svag paternalisme?
 9. Hvorfor klinisk beslutningstagen?
 10. Hvad er organisatorisk ramme?
 11. Hvad er sygeplejerskens kernekompetencer?
 12. Hvad er sygeplejerskens virksomhedsområde?
 13. Hvad siger autorisationsloven?
 14. Hvilke pligter har en SSA?
 15. Hvad er under serviceloven?

Hvilke love er sygeplejersker underlagt?

1. januar 2007 blev Sygeplejerskeloven afløst af Autorisationsloven – Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed – hvor sygeplejerskers og sundhedsplejerskers virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser beskrives i § 54.

Hvilke 3 grundværdier fremhæves i de sygeplejeetiske retningslinjer?

Til de sygeplejeetiske grundværdier ansvar, omsorg og velvære knyttes en række principper for udøvelsen af god etisk praksis: Respekt for selvbestemmelse – det vil sige, at den enkelte pa- tient, såfremt det er muligt, bevarer magten over egen tilværel- se og retten til at træffe egne valg.

Hvem har lavet Pomi modellen?

Hørdam B & Pedersen PU. POMI model I: Hørdam B, Overgaard D & Pedersen PU. Klinisk sygeplejeforskning, udvikling & implementering. København: Gads Forlag; 2008.

Hvad er sygeplejerskens værdier?

Sygeplejersken har ansvar for at yde omsorg, i den hensigt at patienten oplever velvære. Ansvar. Sygeplejersken har et ansvar, fagligt, personligt, etisk og æstetisk, i forhold til de patienter, der har behov for sygepleje. Magtudøvelse kan kun forvaltes moralsk ansvarligt i solidaritet med den svage.

Hvad er autorisationsloven sygeplejerske?

Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter.

Hvad er forskellen på sundhedsloven og serviceloven?

Medicinadministration hører under sundhedsloven, mens den praktiske hjælp og personlige pleje hører under serviceloven. Serviceloven indeholder også en beskrivelse af omsorgspligten, som er vigtig for udførelsen af dit daglige arbejde.

Hvad er de etiske principper?

De etiske principper er fælles retningslinjer for etisk korrekte handlinger inden for psykologfaget. De gælder psykologer, der er medlemmer af en af de nordiske psykologforeninger. Psykologer skal ligesom alle andre mennesker bestræbe sig på at handle etisk korrekt.

Hvad er svag paternalisme?

Det andet er en svag paternalisme. Paternalisme kommer af det latinske ord pater, en far, og betegner en styrende adfærd. Det betyder, at patient og sygeplejerske ikke er ligeværdige i faglig sammenhæng. Sygeplejersken kan mere end patienten, og sygeplejersken skal bruge det, hun kan.

Hvorfor klinisk beslutningstagen?

Klinisk beslutningstagen har fokus på viden i samspil med patient og borger til f. eks. systematisk at observere, vurdere, prioritere og justere på individ-, gruppe- og samfundsniveau.

Hvad er organisatorisk ramme?

Organisatoriske rammer eks. organisering af patientforløb, lægeprofessionens udvikling af behandlingsstrategier, fysiske rammer og organisering af sygeplejerskens arbejde. Disse betingelser konstituerer grundlaget for mulige kliniske beslutninger, ofte uden at vi er bevidste om det.

Hvad er sygeplejerskens kernekompetencer?

Sygeplejerskens kernekompetencer er at: Involvere patient/borger og pårørende i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge og at indgå i tværprofessionelle og tværsektorielle samspil, som understøtter patientoplevet sammenhængende forløb i et samlet sundhedsvæsen.

Hvad er sygeplejerskens virksomhedsområde?

Sygeplejerskens virksomhedsområde er at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje og er rettet mod mennesker, der har behov for sygepleje. Sygepleje omfatter såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver (1).

Hvad siger autorisationsloven?

507 af 1. maj 2019. § 1. Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter.

Hvilke pligter har en SSA?

Du er som autoriseret sundhedsperson forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i dit arbejde. Du skal skrive patientjournaler i forbindelse med patient behandling. Du har pligt til at deltage i tilsyn, som fore tages af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvad er under serviceloven?

Formålet med serviceloven er: at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte. at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.