Table of Contents:

  1. Hvad bruger man metaforer til?
  2. Hvad er billedskabende sprog?
  3. Hvad er forskellen på et symbol og en metafor?
  4. Hvad bruger man sproglige billeder til?
  5. Hvad er sproglige virkemidler?
  6. Hvordan skaber metaforer og sammenligninger betydning?
  7. Hvad er et sprogligt virkemiddel?
  8. Er intertekstualitet et sprogligt virkemiddel?
  9. Hvilken form for billedsprog?

Hvad bruger man metaforer til?

Metafor: Overføring af ord eller udtryk fra deres normale anvendelse til en sammenhæng, der fremkalder ny, billedlig betydning. Ifølge Aristoteles, den første teoretiker på området, bruges metaforer, dels hvor sproget mangler et ord for et fænomen, dels hvor der er behov for variation.

Hvad er billedskabende sprog?

Så der er ikke noget at sige til, at hjernen foretrækker billedskabende ord i stedet for abstrakter. Den foretrækker faktisk billedskabende ord i så høj grad, at den er nødt til at “oversætte” abstrakte udtryk til billeder for overhovedet at kunne forstå dem fuldt ud!

Hvad er forskellen på et symbol og en metafor?

Modsætningen mellem metafor og symbol ligger i, at symbolet både har en bogstavelig og en billedlig betydning i teksten, mens metaforen kun har en billedlig betydning i teksten.

Hvad bruger man sproglige billeder til?

Billedsprog er en fællesbetegnelse for sproglige billeder - også kaldt troper. Ved brugen af billedsprog farves teksten; der lægges en stemning ind. En sanselighed skabes. Sproglige billeder opstår typisk ved, at ord anvendes i en sammenhæng, de normalt ikke er knyttet til.

Hvad er sproglige virkemidler?

Sproglige virkemidler er et slags "sprogligt krydderi" som forfatteren kan bruge i teksten, måske for at understrege noget, gøre særligt opmærksom på noget eller måske for at gøre teksten mere interessant. Sproglige virkemidler kan kendes på at sproget i teksten ændrer sig.

Hvordan skaber metaforer og sammenligninger betydning?

Metafor: Ord eller udtryk bruges ikke i deres egentlige betydning, men kun i en billedlig – overført – betydning, så der skabes en ny betydning, der ligger ud over den normale. Metaforer fornyr og udvider sproget og giver nye oplevelser til læseren.

Hvad er et sprogligt virkemiddel?

Sproglige virkemidler er en bred retorisk betegnelse for virkemidler til at øge effekten på ens tale eller argumentation. Virkemidlerne bruges i mange vidt forskellige situationer, som afhænger af formål eller publikum.

Er intertekstualitet et sprogligt virkemiddel?

Der findes mange af dem - fx anafor, epifor, trikolon og forskellige rimtyper. Vi opridser de mest almindelige sproglige figurer for dig, men vi kommer også omkring andre virkemidler, fx intertekstualitet.

Hvilken form for billedsprog?

Der findes forskellige typer af billedsprog/troper, bl. a. allegori, antonomasi, besjæling, emfase, eufemisme, hyperbel, katakrese, kliché, litote, metafor, metonymi, perifrase, personifikation, sammenligning, symbol og synekdoke. Og nogle regner også ironi for en slags trope.