Table of Contents:

 1. Hvad er retsplejeloven?
 2. Hvor mange paragraffer er der i retsplejeloven?
 3. Hvor gælder retsplejeloven?
 4. Hvad handler protestantisme om?
 5. Hvad er en sags værneting?
 6. Hvad er retsplejeloven politiloven og grundloven?
 7. Hvad er paragraf 115?
 8. Hvor mange love og regler er der i Danmark?
 9. Er vi protestanter?
 10. Hvorfor hedder det protestanter?
 11. Hvor er værneting?
 12. Hvad er hjemting?
 13. Er politiet en virksomhed?
 14. Hvordan foregår en ransagning?
 15. Hvor mange love findes der?

Hvad er retsplejeloven?

Retsplejeloven - egentlig lov om rettens pleje, indeholder reglerne om domstolenes, politiets og anklagemyndighedens struktur, om betingelser for at blive og fungere som advokat, samt reglerne for domstolenes behandling af civile sager og straffesager, om inddrivelse af gæld mv.

Hvor mange paragraffer er der i retsplejeloven?

Den regulerer endvidere politiets og rettens adgang til at foretage straffeprocessuelle tvangsindgreb, fx anholdelse, varetægtsfængsling og telefonaflytning. Retsplejeloven er Danmarks mest omfattende lov, idet den omfatter mere end 1000 paragraffer.

Hvor gælder retsplejeloven?

De almindelige domstole er Højesteret, landsretterne og byretterne samt Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten. Stk. 2. Denne lovs regler finder alene anvendelse på rettens pleje ved de almindelige domstole, medmindre andet er bestemt i denne eller anden lov.

Hvad handler protestantisme om?

Protestantisme. Protestantisme er en retning indenfor den kristne kirke, som kan føres tilbage til reformationens oprør mod katolicismen i 1500-tallets Europa (se Reformationen). Ordet «protestant» kom i brug efter en protest, som tyske stænder fremførte i rigsdagen i Speyer i 1529.

Hvad er en sags værneting?

Værneting betegner den ret ved hvilken en retssag kan anlægges. Værneting kan være geografisk bestemt eller bestemt efter sagstype. Værneting kan også være aftalt i en værnetingsaftale. I civile sager anlægges retssager almindeligvis ved sagsøgtes hjemting, jf.

Hvad er retsplejeloven politiloven og grundloven?

Retsplejeloven, egentlig lov om rettens pleje, indeholder reglerne om domstolenes, politiets og anklagemyndighedens struktur, om betingelser for at blive og fungere som advokat, samt reglerne for domstolenes behandling af civile sager og straffesager, om inddrivelse af gæld mv.

Hvad er paragraf 115?

§ 115 a. Politiet kan videregive fortrolige oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende person, hvis videregivelsen må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen.

Hvor mange love og regler er der i Danmark?

På retsinformation.dk kan man læse at der er hele 1437 forskellige danske love og bekendtgørelser (herefter bare kaldt "love"). Men da en lov kan indeholde et meget stort antal forskellige §er, så siger det ikke helt så meget om hvor ting der egentlig er man skal vide.

Er vi protestanter?

den evangelisk-lutherske, den evangelisk-reformerte kirke, anabaptisterne foruden utallige andre grupperinger. Protestantismen regnes ofte sammen med katolicismen og de ortodokse kirker for en af de tre hovedstrømninger inden for kristendommen. Den danske Folkekirke er protestantisk, mere specifikt evangelisk-luthersk.

Hvorfor hedder det protestanter?

Reformationen blev officielt indført i Danmark med recessen af 30. oktober 1536 efter længere tids politisk og kirkelig uro. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator Martin Luthers teologi.

Hvor er værneting?

Værneting beskriver hvor en sag skal anlægges. Ved småsager er det byretterne og ved betalingspåkrav (fogedsager) er det fogedretten. I praksis er fogedretten en del af byretten.

Hvad er hjemting?

Hjemting er inden for retsplejen den retskreds, hvor en retssag skal anlægges mod en sagsøgt, medmindre andet er bestemt ved lov eller aftalt mellem parterne. For fysiske personer er hjemtinget den retskreds, hvor bopælen ligger. Har den sagsøgte ingen bopæl, er hjemtinget den retskreds, hvor han opholder sig.

Er politiet en virksomhed?

De fire hovedområder er Politiområdet, Koncern HR, Koncern IT og Koncernøkonomi- og service. Herudover hører Koncernledelsessekretariatet, Koncernkommunikation, Tilsyn og Revision, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat under Rigspolitiet.

Hvordan foregår en ransagning?

Ransagning skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader, herunder så vidt muligt uden at forårsage ødelæggelse eller beskadigelse, og uden at indgrebet på grund af tidspunktet for foretagelsen eller den måde, hvorunder det foretages, giver anledning til unødig opsigt.

Hvor mange love findes der?

Der findes en database som hedder Retsinformation (www.retsinfo.dk). Her kan man søge alle danske love. Når jeg søger hovedlove som er gældende får jeg resultatet: 902 love. Dertil skal du lægge alle de ændringslove, bekendtgørelser og andre regler der også er kommet, så det er rigtig mange.