Table of Contents:

 1. Hvad er Alkaners egenskaber?
 2. Hvilke alkaner består naturgas af?
 3. Er alle kulbrinter alkaner?
 4. Hvilke typer reaktioner kan alkaner indgå i?
 5. Hvad kendetegner en alkan?
 6. Hvilke grundstoffer er carbonhydrider opbygget af?
 7. Hvad er forskellen på alkaner alkener og alkyner?
 8. Hvorfor er alkaner Reaktionstræge?
 9. Hvorfor har carbonhydrider lave kogepunkter?
 10. Hvad består den simpleste alkan af?
 11. Hvilke stoffer består naturgas af?
 12. Hvad er alkan opbygget af?
 13. Hvad er Kulbrinteforbindelser?
 14. Hvilke grundstoffer består carbonhydrider kulbrinter af?
 15. Hvad er en carbonhydrid?

Hvad er Alkaners egenskaber?

Polaritet Alle alkaner er upolære, da de udelukkende består af C-C- og C-H-bindinger. Koge- og smeltepunkter Da alkaner er upolære er den eneste intermolekylære binding de kan lave londonbindinger. Derfor har de i forhold til deres størrelse lave koge- og smeltepunkter.

Hvilke alkaner består naturgas af?

Naturgas består fortrinsvis af metan, men den indeholder også ethan, propan, butan og andre længere kulstofkæder, samt en række andre sporstoffer såsom SOx-forbindelser, NOx-forbindelser og COx-forbindelser. Naturgassens sammensætning og dermed kvalitet varierer meget ved forskellige felter.

Er alle kulbrinter alkaner?

Begge disse hører under gruppen af alkaner. Kulbrinterne kan inddeles i tre hovedgrupper. Umættede kulbrinter, der har én eller flere dobbelt- eller trippelbindinger mellem kulstofatomerne. De umættede kulbrinter inddeles yderligere i alkener og alkyner.

Hvilke typer reaktioner kan alkaner indgå i?

Alkanerne er farveløse, praktisk taget lugtfri, uopløselige i vand og godt opløselige i nonpolære opløsninger som for eksempel benzen eller ether. Alkaner har en lav kemisk reaktivitet. De reaktioner de dog indgår i kaldes for halogenering, termisk nedbrydning og forbrænding.

Hvad kendetegner en alkan?

En alkan er en organisk, kemisk forbindelse der består af et antal carbon-atomer bundet til hinanden med enkeltbindinger, så de danner en kæde eller et træ. Alle de resterende valenselektroner på kulstofatomerne binder brint-atomer til molekylet.

Hvilke grundstoffer er carbonhydrider opbygget af?

Carbonhydrider (kulbrinter) er organiske forbindelser, der består af carbon (kulstof) og hydrogen (brint). På denne side arbejder du med navne og kemiske betegnelser på carbonhydrider.

Hvad er forskellen på alkaner alkener og alkyner?

enkeltbindinger mellem C-atomerne (alkaner) og mindst en C=C dobbeltbinding (alkener) og mindst en tripoelbinding (alkyner).

Hvorfor er alkaner Reaktionstræge?

Alkaner indeholder udelukkende hydrofobe CH-grupper, hvilket betyder at alle alkaner er upolære og derfor ikke kan opløses med vand. Alkaners kemiske egenskaber er meget ligetil, da de er forholdsvis reaktionstræge, hvilket vil sige at de har svært ved at reagere. Dog kan alkaner godt reagere ved høj temperatur.

Hvorfor har carbonhydrider lave kogepunkter?

Alkaner med en forgrenet carbonkæde har et lavere kogepunkt end de tilsvarende alkaner med uforgrenet carbonkæde, da deres rumlige struktur er mere kompakt og derfor ikke er i stand til at danne så mange londonbindinger indbyrdes. Alkanerne er uopløselige i vand men opløselige i næsten alle organiske opløsningsmidler.

Hvad består den simpleste alkan af?

Alkaner udgør vigtige komponenter af naturgas og råolie, og de fremstilles fra disse ved destillation, evt. efter krakning. De simpleste er methan, CH4, og ethan, C2H6; den almene formel er CnH2n+2, og for n>3 findes de i flere isomere former, dvs. med samme bruttoformel, men med forskellige strukturformler.

Hvilke stoffer består naturgas af?

Naturgas består af lette gasformige kulbrinter, især metan, og varierende mængder af kvælstof, kuldioxid, brint, svovlbrinte og helium.

Hvad er alkan opbygget af?

En alkan er en organisk, kemisk forbindelse der består af et antal carbon-atomer bundet til hinanden med enkeltbindinger, så de danner en kæde eller et træ. Alle de resterende valenselektroner på kulstofatomerne binder brint-atomer til molekylet.

Hvad er Kulbrinteforbindelser?

Metan (methan) er den simpleste af millioner af mulige kulbrinteforbindelser – kemiske forbindelser mellem kulstof og brint. Ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk er stoffet en gasart.

Hvilke grundstoffer består carbonhydrider kulbrinter af?

Carbonhydrider (kulbrinter) er organiske forbindelser, der består af carbon (kulstof) og hydrogen (brint).

Hvad er en carbonhydrid?

Carbonhydrider er organiske forbindelser, som udelukkende indeholder carbon (kulstof) og hydrogen (brint). De fås hovedsagelig fra jordolie, kultjære og planter. Systematisk inddeles de i acykliske og cykliske carbonhydrider.