Table of Contents:

 1. Hvad er retsvirkningerne af en uoverensstemmende accept?
 2. Er en mundtlig aftale juridisk bindende?
 3. Hvad er en juridisk bindende aftale?
 4. Hvad betyder en uoverensstemmende accept?
 5. Hvad er formuerettens område?
 6. Hvad er Ugyldighedsgrunde?
 7. Hvad er en standardkontrakt?
 8. Hvornår er tilbudsgiver bundet af Tilbudsmodtagers accept?
 9. Er leverandøren bundet af sit tilbud?
 10. Hvad består en accept af?
 11. Hvor stammer ordet jura fra?
 12. Hvad står jura for?
 13. Hvem er Løftegiver og hvem er Løftemodtager?
 14. Hvad betyder en aftale?
 15. Hvornår er et tilbud sendt på mail bindende?

Hvad er retsvirkningerne af en uoverensstemmende accept?

Af Aftalelovens § 6 følger, at "svar, som går ud på, at tilbud antages, men som på grund af tillæg, indskrænkninger eller forbehold ikke stemmer med tilbuddet, anses som afslag i forbindelse med nyt tilbud", hvilket udgør en såkaldt uoverensstemmende accept. Retsvirkningen af et afslag følger af Aftalelovens § 5.

Er en mundtlig aftale juridisk bindende?

Ifølge aftalelovens § 3, stk. 2 er mundtlige aftaler ligeså bindende som skriftlige aftaler. Og det er først, når der opstår tvivl om aftalens indhold, at den mundtlige aftale kan være svær at bevise.

Hvad er en juridisk bindende aftale?

Mundtlig eller skriftlig aftale Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

Hvad betyder en uoverensstemmende accept?

Uoverensstemmende accept Eksempel Søren har afgivet et tilbud til Børge. Børge er interesseret i tilbuddet og accepterer tilbuddet, men han ønsker visse ændringer i tilbuddet. Når Børge vil ændre i tilbuddet, så er der tale om et afslag på tilbud.

Hvad er formuerettens område?

Privatretten kaldes også for formueretten, da det vedrører retsforholdene for fysiske aktiver såvel som for krav, der opstår i eller udenfor kontraktsforhold. Privatretten indeholder dog også anden (og mere speciel) regulering, eksempelvis selskabsretten.

Hvad er Ugyldighedsgrunde?

Stærke ugyldighedsgrunde er bl. a. forfalskning af indhold eller underskrift, underskriverens mindreårighed eller værgemål samt voldelig tvang. De svage ugyldighedsgrunde kan ikke gøres gældende over for en kontraktpart i god tro, og den godtroende part kan således fastholde aftalen trods ugyldighedsgrunden.

Hvad er en standardkontrakt?

En standardkontrakt er en skabelon, et idé-katalog, og ikke et låst dokument. Selvom den kan bruges ”as is” og blot udfyldes, bør den derfor altid tilpasses den konkrete virksomhed, så skabelonen bliver til virksomhedens egen standard. Dette kræver nogle gange få ændringer og andre gange flere.

Hvornår er tilbudsgiver bundet af Tilbudsmodtagers accept?

Hvordan accepterer man et tilbud? En aftale er først gyldig og bindende, når tilbudsmodtageren tydeligt accepterer tilbuddet. Hvis tilbudsmodtageren afslår tilbuddet, vil der ikke være nogen bindende aftale mellem parterne.

Er leverandøren bundet af sit tilbud?

Entreprenøren bør ved afgivelse af sit tilbud være omhyggelig, således at han undgår fejl. Entreprenøren er som udgangspunkt bundet af det tilbud han har afgivet, og har derfor ikke har krav på at rette eventuelle fejl i tilbuddet efterfølgende, med mindre han kan dokumentere at bygherre var i ond tro.

Hvad består en accept af?

Det er en betingelse, at accepten er rettidig. Det vil sige, at den kommer frem til dig, inden acceptfristens udløb eller inden rimelig tid, hvis der ikke er en fastsat frist. Det er også en betingelse, at accepten er "overensstemmende", hvilket vil sige, at accepten skal passe med indholdet af tilbuddet.

Hvor stammer ordet jura fra?

Ordet jura er latin, pluralis af jus 'ret'.

Hvad står jura for?

Jura er flertalsformen af det latinske ord “jus”, der kan over- sættes med “ret”. Ordet genfindes på engelsk, hvor “just” bety- der “retfærdigt” (som i “justice”). Direkte oversat betyder “jus” altså “retsregler”.

Hvem er Løftegiver og hvem er Løftemodtager?

Som tommelfingerregel er løftegiveren altid den, der gerne vil ud af aftalen, og løftemodtageren er den, der er adressat for løftet. Hvis problemet anskues på den måde, bliver situationen vendt ”rigtigt” i forhold til Aftalelovens kriterier om god/ond tro hos løftemodtageren.

Hvad betyder en aftale?

En aftale er et eller flere løfter, der danner rammen om, hvordan to eller flere parter skal optræde. Ordet anvendes både om dagliglivets uforpligtende tilkendegivelser og om de juridiske aftaler, der kendetegnes ved at kunne gennemtvinges under en eller anden form ved domstolene.

Hvornår er et tilbud sendt på mail bindende?

Tilbud er bindende Når du afgiver et tilbud, er du ifølge Aftaleloven bundet af dette. Det vil sige, at du skal opfylde tilbuddet, hvis den anden part accepterer det. Du skal derfor tænke grundigt over indholdet af dit tilbud, og det er en fordel at få så mange vilkår som muligt med i tilbuddet.